Aktuality

Konference a workshopy – pořádané v Praze za podpory Evropské unie a Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

    Regeneration, Plasticity, Protection (Dr. James Fawcett) – 10.–11. 1. 2017
    DRG Injection Workshop (Dr. Menghon Cheah) – 28. 2. 2017

V rámci projektu Centrum rekonstrukčních neurověd CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419) za podpory Evropské unie a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se na přelomu února a března 2017 v Ústavu experimentální medicíny AV ČR v Praze konal dvoudenní workshop, na kterém přednášeli odborníci z JOHN VAN GEEST CENTRE FOR BRAIN REPAIR. Toto centrum spadá pod Oddělení klinických neurověd na Universitě v Cambridge.

 

DRG INJECTION WORKSHOP (DR. MENGHON CHEAH)

Menghon Cheah, PhD MRSB na workshopu detailně popsal operační techniku pro injekci virových vektorů do DRG potkana v cervikální (C6, C7) a lumbální oblasti (L3-5). Přednáška byla následovaná praktickým cvičením a jejím hlavním přínosem bylo okamžité zavedení nové metodiky na pracovištích Oddělení biomateriálů a biofyzikálních metod a Oddělení tkáňových kultur a kmenových buněk Ústavu experimentální medicíny AV ČR.

    Perineuronal net treatments for memory loss (Dr. Sujeong Yang) – 2. 3. 2017

V rámci projektu Centrum rekonstrukčních neurověd CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419) za podpory Evropské unie a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se na přelomu února a března 2017 v Ústavu experimentální medicíny AV ČR v Praze konal dvoudenní workshop, na kterém přednášeli odborníci z JOHN VAN GEEST CENTRE FOR BRAIN REPAIR. Toto centrum spadá pod Oddělení klinických neurověd na Universitě v Cambridge.

 

PERINEURONAL NET TREATMENTS FOR MEMORY LOSS (DR. SUJEONG YANG)

Přednáška se týkala výzkumu krátkodobé a dlouhodobé paměti a vlivu perineuronálních sítí na její formování. PNN byly destruované pomocí chondrotinázy-ABC, která rozvolňuje řetězce chondroitinu, kde bylo prokázáno zlepšení paměťových schopností u testovaných jedinců. Zmíněn byl vliv sulfatace chondroitinu na chondroitin-4-sulfát a chondroitin-6-sulfát, kde 6-O-sulfatace se vyskytuje v juvenilním mozku a 4-O-sulfatace se vyskytuje v dospělém mozku, kde inhibuje tvorbu nových synapsí.

Hlavním přínosem této přednášky bylo prokázání vlivu PNN na neuronální funkce, v načrtnutí budoucích možností výzkumu paměti a možném způsobu léčby některých neurálních onemocnění pomocí různých modifikací PNN.

    Zahájení projektu Neurorecon

V prvním pololetí 2017 byl vytvořen výzkumný tým projektu složený z šesti výzkumných pracovníků Ústavu experimentální medicíny AV ČR (ÚEM) a sedmi nově přijatých zaměstnanců vč. jedné zkušené výzkumné pracovnice z Cambridge / Leeds. Výběrová řízení na obsazení zbývajících tří neobsazených pozic probíhají. V čele týmu stojí přední zahraniční vědec prof. J. Fawcett (KZVP), který působí zároveň na University of Cambridge, Department of Clinical Neurosciences. Při zahájení realizace projektu byl ustanoven Řídící výbor projektu složený z pěti členů (J. Fawcett, J. Kwok, P. Jendelová, Š. Kubinová, S. Forostyak) a zároveň poradní tým oponentů ve složení (Bradburry, Verhaagen, Lakatos).

Prof. Fawcett připravil strategický směr projektu orientovaného na základní neurovědní výzkum směřující k využití výsledků v medicíně v léčbě závažných onemocnění a poranění centrální nervové soustavy. Na základě interního projednání řídícím výborem byly specifikovány postupy a metody výzkumu. Výzkumná agenda je rozdělena do osmi pracovních balíčků (dílčích výzkumných projektů) s příslušnými milníky a výstupy.

Vytvořený výzkumný tým již využívá pro účely projektu stávající přístrojovou infrastrukturu ústavu, byly připraveny a zveřejněny veřejné zakázky na pořízení nového přístrojového vybavení.

V rámci realizace projektu se uskutečnila konference Regeneration, Plasticity, Protection (J. Fawcett) a dvoudenní workshop odborníků z JOHN VAN GEEST CENTRE FOR BRAIN REPAIR, které spadá pod oddělení klinických neurověd na Universitě v Cambridge. Zaměření přednášek: DRG INJECTION WORKSHOP (Dr. Menghon Cheah) a Perineuronal net treatments for memory loss (Dr. Sujeong Yang). V březnu byl uspořádán školící workshop na téma izolace DRG in situ v oblasti krční a bederní páteře doprovázená praktickými ukázkami jak otevřít správné obratle a identifikovat odpovídající dorzální ganglia. Tyto nové poznatky budou uplatněny v pracovních balíčcích 2 a 4. Dr. Sujeong představila různé modely narušení perineurálních sítí, které budou využity v pracovním balíčku 3. V rámci balíčku 5 byla navázána spolupráce s Dr. Andrasem Lakatosem z Cambridge University. Proběhlo několik Skype konferencí na téma zdroje a postupy pro izolaci astrocytů s cílem vytvořit a modifikovat populace astrocytů s neuroprotektivními účinky a naopak eliminovat jejich negativní roli během progrese neurodegenerativního onemocnění amyotrofní laterální sklerózy (ALS). Dále byla navázána spolupráce s Dr. Vincenzem de Paola z Imperial College v Londýně a dohodnuta stáž Dr. Růžičky na tomto pracovišti v druhé polovině letošního roku.

    Newsletters