Oddělení tkáňových kultur a kmenových buněk

Oddělení tkáňových kultur a kmenových buněk

Oddělení tkáňových kultur a kmenových buněk

 

Vedoucí: doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.

E-mail: jendel@biomed.cas.cz
Tel.: +420 241 062 828

 
 
V oddělení jsou studovány mechanismy onemocnění CNS, poranění mozku a míchy a neurodegenerativních onemocnění. Zabýváme se izolací, značením a využitím kmenových buněk a neurálních prekurzorů k léčbě poranění mozku, míchy, Alzheimerovy choroby a amyotrofické laterální sklerózy. Pracujeme s různými typy buněk (mezenchymové kmenové buňky, neurální prekurzorové buňky derivované z linie fetálních spinálních buněk nebo z indukovaných pluripotentních buněk) a přírodními protizánětlivými látkami z hlediska jejich potenciálu napomáhat regeneraci nervové tkáně. Makroporézní polymerní hydrogely jsou využívány jako vhodné nosiče pro růst buněk jak v kulturách in vitro, tak v in vivo implantacích jako cílené nosiče buněk, které podporují regeneraci poraněné tkáně. Cílem buněčné terapie je opravit nebo nahradit, případně zlepšit biologické funkce poškozené nervové tkáně. K zobrazování transplantovaných buněk a jako cílené nosiče pro doručování léčiv využíváme magnetické nanočástice, u kterých testujeme jejich vliv na kmenové buňky i tkáně příjemce.
 

Zástupce vedoucího oddělení:
MUDr. Lucia Urdzíková-Machová, Ph.D.
E-mail: urdzikl@biomed.cas.cz
Tel.: +420 241 062 619

Vědečtí pracovníci:
Juan Pablo Muñoz-Cobo Belart, Ph.D.
MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
RNDr. Klára Jiráková, Ph.D.
Mgr. Nataliya Romanyuk, Ph.D.
Mgr. Jiří Růžička, Ph.D.
MUDr. Karolína Turnovcová, Ph.D.
MUDr. Lucia Urdzíková-Machová, Ph.D.

Postgraduální studenti:
Mgr. Kristýna Kárová
MUDr Petr Krůpa
Mgr. Dana Mareková
Mgr. Kateřina Neumannová
Mgr. Monika Šeneklová
Mgr. Barbora Svobodová
Mgr. Ingrid Vargová

Techničtí pracovníci:
Michal Douděra
Pavlína Macková
Žanetu Žádníkovou

Významné výsledky v roce 2015

 

1. Mezenchymové kmenové buňky snižují deficit pracovní paměti v modelu Alzheimerovy choroby.

Transplantace kmenových buněk může pozitivně ovlivnit a zpomalit progresi některých neurodegenerativních omenocnění. V naší studii jsme transplantovali lidské mezenchymální kmenové buňky (MSC) do postranní komory 8 měsíčních transgenních myší (AD-3xTg), které simulují příznaky Alzheimerovy choroby (AD). Studovali jsme změny v prostorové referenční a pracovní paměti a vliv transplantovaných MSC na neurogenezi v subventrikulární zóně (SVZ). Dále jsme sledovali množství škodlivého oligomeru amyloidu 56kDa (Ab*56), a množství enzymu glutaminsyntetázy (GS), který je důležitý pro regulaci hladiny a metabolismu glutamátu v mozku, v entorhinální a prefrontální kůře a v hipokampu, to je ve strukturách, které souvisejí s kognitivními funkcemi. Ve 14 měsíčních myších léčených MSC jsme pozorovali zachovanou pracovní paměť, což může být důsledek zachované hladiny GS a podstatně sníženému výskytu Ab*56 v entorhinální kůře. Tyto změny, pozorované šest měsíců po transplantaci, byly navíc doprovázené zvýšenou proliferací buněk v SVZ. Jelikož transplantované buňky přežívají v těle příjemce jen omezenou dobu, je pravděpodobné, že pozorované účinky by mohly být ještě výraznější v případě opakovaného podávání kmenových buněk v pravidelných intervalech po dobu progrese nemoci.

 

Test pracovní paměti u myší s AD. Červená čára znázorňuje 2. pokus najít ve vodním bludišti ostrůvek. Schopnost zapamatovat si pozici ostrůvku je zachycena na grafu vlevo nahoře. AD myši měly v entorhinální kůře snížené množství škodlivého oligomeru amyloidu Aβ*56. Graf vpravo dole. AD - Alzheimerova choroba, EC - entorhinální kůra, ctrl – kontrolní zvířata odpovídajícího věku.

 

 

Publikace: 

Ruzicka J, Kulijewicz-Nawrot M, Rodrigez-Arellano JJ, Jendelova P, Sykova E. Mesenchymal Stem Cells Preserve Working Memory in the 3xTg-AD Mouse Model of Alzheimer's Disease. Int J Mol Sci. 2016 Jan 25;17(2)
 

 

Významné výsledky v roce 2014

 

1. Neurální prekurzory z indukovaných pluripotentních buněk (iPS-NP) významně zlepšují deficit motorických funkcí po míšním poranění.

Buňky (iPS-NP) po transplantaci velmi dobře přežily a pomalu dozrávaly v různé typy neuronů (GABAergní, serotonergní i motoneurony). Navíc produkovaly růstové faktory, které stimulovaly růst poškozených nervových vláken. Toto vedlo ke zlepšení motoriky potkanů s míšním poraněním velmi významným způsobem. Transplantovaní potkani byli schopni přenášet váhu a dělat kroky a skórovali tak i v testech, ve kterých je důležitá koordinace pohybu, jako je chůze po tyči.

 
Potkani s transplantovanými neurálními prekurzory vykazovali po míšní lézi výrazně nižší deficit neurologických funkcí a byl u nich nalezen vyšší objem zachované bílé i šedé míšní hmoty. Transplantované buňky dobře přežívaly v místě poranění, migrovaly do okolí a diferencovaly v gabaergní, dopaminergní a cholinergní neurony.

 

Spolupráce: Brigitte Onteniente, INSERM

Publikace:
Romanyuk N, Amemori T, Turnovcova K, Prochazka P, Onteniente B, Sykova E, Jendelova P. Beneficial effect of human induced pluripotent stem cell-derived neural precursors in spinal cord injury repair. Cell Transplant. 2014 Aug 19. [Epub ahead of print].
 

 

2. Mezenchymální kmenové buňky zvyšují přežití potkanů s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS).

Studovali jsme vliv lidských mezenchymálních kmenových buněk (MSC) v léčbě experimentálního modelu amyotrofické laterální sklerózy (ALS) u potkanů. Zjistili jsme, že aplikace MSC zvýšila motorické funkce a sílu svalového úchopu, a vedla k prodloužení života potkanů. Aplikace MSC rovněž částečně snížila úbytek motoneuronů a zamezila apoptóze. Lze proto shrnout, že transplantace MSC je bezpečným postupem schopným podporovat přestavbu a regeneraci CNS.

 
Účinek podání MSC. Po objevení prvních příznaků onemocnění, byly potkanům (šipka) podány MSC (intratekálně, 5x105 buněk/50μl) nebo injekce vehikula (DMEM, 50μl). Krátce po podání buněk progrese onemocnění byla zpomalena, jak ukazuje větší síla svalů (A) a vyšší pohybová aktivita (B). Potkani léčení pomocí MSC měly významně delší přežití (C, D) a signifikantně větší počet ventrálních motoneuronů (E) v porovnání se sourozenci, kteří byly léčeni pomocí DMEM. Zjistili jsme, že potkani s modelem ALS mají poruchu ve struktuře perineuronálních sítí v okolí motoneuronů a že použití MSC částečně zachovává jejich strukturu (F).

 

Spolupráce: Prof. James Fawcett, Cambridge, UK

Publikace: 

Forostyak S, Homola A, Turnovcova K, Svitil P, Jendelova P, Sykova E. Intrathecal Delivery of Mesenchymal Stromal Cells Protects the Structure of Altered Perineuronal Nets in SOD1Rats and Amends the Course of ALS. Stem Cells. 2014 Dec;32(12):3163-72. IF 7.133.

 

 

Významné výsledky v roce 2013

 

1. Imortalizovaná linie lidských spinálních prekurzorových buněk vede ke zlepšení motorických funkcí po míšním poranění.

Do akutní míšní léze jsme implantovali neurální spinální progenitorové buňky, či kombinaci buněk a hydrogelů a sledovali jsme vliv implantátů na regeneraci míšní tkáně. Kmenové buňky v časné fázi produkovaly neurotrofické faktory, které zlepšily motorické funkce potkanů a současně pomalu zrály a diferencovaly do neuronů a částečně rekonstruovaly míšní tkáň. Hydrogely překlenuly lézi, podpořily diferenciaci transplantovaných buněk, růst axonů do implantátu a snížily tvorbu gliové jizvy.

 
Integrace a differenciace spinálních progenitorových buněk v poraněné míše potkana. Dva měsíce po transplantaci byly SPC-01 buňky pozitivní na raný transkripční faktor interneuronů a motoneuronů nkx 6.1. a vykazovaly zvýšenou expresi RNA znaků zralých motoneuronů Islet2 a HB9 (A). Čtyři měsíce po transplantaci byly v transplantátu nalezeny buňky pozitivní na Islet2 a cholin acetyl transferázu (B), zralé markery motoneuronů. (Amemori et al., 2013).

 

Spolupráce: King’s College London, Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Publikace:
Amemori, T., Romanyuk, N., Jendelová, P., Herynek, V., Turnovcová, K., Procházka, P., Kapcalová, M., Cocks, G., Price, J., Syková, E.: (2013) Human conditionally immortalized neural stem cells improve locomotor function after spinal cord injury in the rat. Stem Cell Res. Ther. 4(3): 68. IF 3,652
Cocks, G., Romanyuk, N., Amemori, T., Jendelová, P., Forostyak, O., Jeffries, A. R., Perfect, L., Thuretm S., Dayanithi, G., Syková, E., Price, J.: (2013) Conditionally immortalized stem cell lines from human spinal cord retain regional identity and generate functional V2a interneurons and motorneurons. Stem Cell Res. Ther. 4(3): 69. IF 3,652
Růžička, J., Romanyuk, N., Hejčl, A., Vetrik, M., Hrubý, M., Cocks, G., Cihlar, J., Přádný, M., Price, J., Syková, E., Jendelová, P.: (2013) Treating spinal cord injury in rats with a combination of human fetal neural stem cells and hydrogels modified with serotonin. Acta Neurobiol. Exp. 73(1): 102-115. IF 1,977.
 

2. Modifikace polymerních hydrogelů na bázi metakrylátu, sloužících k překlenutí léze a jako nosiče pro buněčnou terapii.

Ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AVČR jsme vyvinuli a otestovali polymérní hydrogely na bázi metakrylátu s různými typy pórů a povrchem modifikovaným kladným nábojem nebo peptidickou sekvencí RGD. Hydrogely byly implantovány do akutního modelu míšní hemisekce. Z výsledků vyplynulo, že kladný náboj a síťová struktura pórů s RGD sekvencí na povrchu podporuje růst buněk jak in vitro tak in vivo, a současně i vrůstání axonů a cév hostitele.

 
Metakrylátový hydrogel s modifikovaným povrchem přemostil míšní lézi (A) a podpořil vrůstání axonů (B), cév (C) a astrocytů (D). Sloužil i jakovhodný nosič transplantovaných kmenových buněk (E, F). Měřítko A=400 µm, B,E=100 µm, C,F= 25µm, D=50µm.

 

Spolupráce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Publikace: 

Hejčl, A., Růžička, J., Kapcalová, M., Turnovcová, K., Krumbholcová, E., Přádný, M., Michálek, J., Cihlář, J., Jendelová, P., Syková, E.: (2013) Adjusting the chemical and physical properties of hydrogels leads to improved stem cell survival and tissue ingrowth in spinal cord injury reconstruction: a comparative study of 4 methacrylate hydrogels. Stem Cells Dev. 2013 Oct 15;22(20):2794-805. IF 4.670

 

3. Metoda automatického sledování

Ve spolupráci s Univerzitou v Bergenu jsme vyvinuli metodu automatického sledování metastázujících melanomových buněk v mozku. Buňky melanomu byly označeny nanočásticemi na bázi oxidů železa a aplikovány do levé srdeční komory. Zachycené metastázy v mozku byly sledovány a hodnoceny magnetickou rezonancí.

Spolupráce: Univerzita v Bergenu

Publikace:

University of Bergen, Norsko Sundstrøm, T., Daphu, I., Wendelbo, I., Hodneland, E., Lundervold, A., Immervoll, H., Skaftnesmo, K. O., Babič, M., Jendelová, P., Syková, E., Lund-Johansen, M., Bjerkvig, R., Thorsen, F.: (2013) Automated tracking of nanoparticle-labeled melanoma cells improves the predictive power of a brain metastasis model. Cancer Res. 73(8): 2445-2456. IF 8.650

Intratekální a intramuskulární aplikace mesenchymálních kmenových buněk a jejich sekretomu v léčbě amyotrofické laterální sklerózy GA ČR 15-06958S, 2015-17

Biomateriály a kmenové buňky v léčbě iktu a míšního poranění, MŠMT – Norské fondy, 7F14057, 2014-2017

Nové terapeutické přístupy neuronální regenerace po poranění míchy pomocí funkcionalizovaných mikrostrukturovaných hydrogelů a kmenových buněk, GA ČR 17-11140S, Spoluřešitel Pavla Jendelová, 2017–2019

Léčba glioblastomu pomocí superparamagnetických nanočástic na bázi oxidů železa s povrchově konjugovaným léčivem GA ČR 17-04918S, Řešitel Pavla Jendelová, 2017–2019

Centrum rekonstrukčních neurověd – NEURORECON CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419 Koordinátor Pavla Jendelová 2017–2022

2017

Forostyak, S., Syková, E.: (2017) Neuroprotective Potential of Cell-Based Therapies in ALS:From BenchtoBedside. Frontiers in Neuroscience. 11: 591.

Hejčl, A., Vondráková, K., Kelbich, P., Sameš, M., Tsenov, G., Kačer, P.: (2017) Model cerebrálních vazospasmů a metabolomické mapování. (A Model of Cerebral Vasospasms and Metabolomic Mapping.) Chemické listy. 111(1): 56-61.

Herynek, V., Gálisová, A., Srinivas, M., van Dinther, E.A.W., Kosinová, E., Růžička, J., Jirátová, K., Kříž, J., Jirák, D.: (2017) Pre-Microporation Improves Outcome of Pancreatic Islet Labelling for Optical and F-19 MR Imaging. Biological Procedures Online. 19: 6.

Kaman, O., Dědourková, T., Koktan, J., Kuličková, J., Maryško, M., Veverka, P., Havelek, R., Královec, K., Turnovcová, K., Jendelová, P., Schröfel, A., Svoboda, L.: (2016) Silica-coated manganite and Mn-based ferrite nanoparticles: a comparative study focused on cytotoxicity. Journal of Nanoparticle Research. 18(4): 1-18, č. článku 100.

Kočí, Z., Výborný, K., Dubišová, J., Vacková, I., Jäger, A., Lunov, O., Jiráková, K., Kubinová, Š.: (2017) Extracellular Matrix Hydrogel Derived from Human Umbilical Cord as a Scaffold for Neural Tissue Repair and Its Comparison with Extracellular Matrix from Porcine Tissues. Tissue Engineering part C- Methods. 23(6): 333-345.

Lukovic, D., Diez Lloret, A., Stojkovic, P., Rodríguez-Martínez, D., Arago, M.P.P., Rodriguez-Jiménez, F.J., González-Rodríguez, P., López-Barneo, J., Syková, E., Jendelová, P., Kostic, J., Moreno-Manzano, V., Stojkovic, M., Bhattacharya, S.S., Erceg, S.: (2017) Highly Efficient Neural Conversion of Human Pluripotent Stem Cells in Adherent and Animal-Free Conditions. Stem Cells Translational Medicine. 6(4): 1217-1226.

Lukovic, D., Moreno-Manzano, V., Rodriguez-Jimenez, F.J., Vilches, A., Syková, E., Jendelová, P., Stojkovic, M., Erceg S.: (2017) HiPSC Disease Modeling of Rare Hereditary Cerebellar Ataxias: Opportunities and Future Challenges. Neuroscientist. 23(5): 554-566.

Machová-Urdzíková, L., Růžička, J., Kárová, K., Kloudová, A., Svobodová, B., Anubhav, A., Dubišová, J., Schmidt, M., Kubinová, Š., Jhanwar Uniyal, M., Jendelová, P.: (2017) A green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate enhances neuroregeneration after spinal cord injury by altering levels of inflammatory cytokines. Neuropharmacology. 126: 213-223.

Novotná, B., Herynek, V., Rössner ml., P., Turnovcová, K., Jendelová, P.: (2017) The effects of grafted mesenchymal stem cells labeled with iron oxide or cobalt-zinc-iron nanoparticles on the biological macromolecules of rat brain tissue extracts. International Journal of Nanomedicine. 12: 4519-4526.

Růžička, J., Machová Urdziková, L., Gillick, J., Amemori, T., Romayuk, N., Kárová, K., Závišková, K., Dubišová, J., Kubinová, Š., Murali, R., Syková, E., Jhanwar-Uniyal, M., Jendelová, P.: (2017) A Comparative Study of Three Different Types of Stem Cells for Treatment of Rat Spinal Cord Injury. Cell Transplantation. 26(4): 585-603.

Růžička, J., Machová Urdziková, L., Svobodová, B., Amin, A.G., Kárová, K., Dubišová, J., Závišková, K., Kubinová, Š., Schmidt,M., Jhanwar-Uniyal, M., Jendelová, P.: (2017) Combined therapy of Curcumin and Epigallocatechin gallate in an experimental model of spinal cord injury in rats. Neural Regeneration Research. IN PRESS

Syková, E., Rychmach, P., Drahorádová, I., Konrádová, Š., Růžičková, K., Voříšek, I., Forostyak, S., Homola, A., Bojar, M.: (2017) Transplantation of Mesenchymal Stromal Cells in Patients With Amyotrophic Lateral Sclerosis: Results of Phase I/IIa Clinical Trial. Cell Transplantation. 26(4): 647-658.

Tyzack, G.E., Hall, E.C., Sibley, Ch.R., Cymes, T., Forostyak, S., Carlino, G., Meyer, I.F., Schiavo, G., Zhang, S.Ch., Gibbons, G.M., Newcombe, J., Patani, R., Lakatos, A.: (2017) A neuroprotective astrocyte state is induced by neuronal signal EphB1 but fails in ALS models. Nature Communications. 8: 1164.

 

2016

Čejka, Č., Čejková, J., Trošan, P., Zajícová, A., Syková, E., Holáň, V.: (2016) Transfer of mesenchymal stem cells and cyclosporine A on alkali-injured rabbit cornea using nanofiber scaffolds strongly reduces corneal neovascularization and scar formation. Histol. Histopath.,969-980.

Čejková, J., Čejka, Č., Trošan, P., Zajícová, A., Syková, E., Holáň, V.: (2016) Treatment of alkali-injured cornea by cyclosporine A-loaded electrospun nanofibers - An alternative mode of therapy. Exp. Eye Res., 147:128-37.

Forostyak, O., Butenko, O., Anděrová, M., Forostyak, S., Syková, E., Verkhratsky, A., Dayanithi, G.: (2016) Specific profiles of ion channels and ionotropic receptors define adipose- and bone marrow derived stromal cells. Stem Cell Res., 16(3): 622-634.

Forostyak, O., Forostyak, S., Kortus, Š., Syková, E., Verkhratsky, A., Dayanithi, G.: (2016) Physiology of Ca(2+) signalling in stem cells of different origins and differentiation stages. Cell Calcium, 59(2-3): 57-66.

Herynek, V., Turnovcová, K., Veverka, P., Dědourková, T., Žvátora, P., Jendelová, P., Gálisová, A., Kosinová, L., Jiráková, K., Syková, E.: (2016) Using ferromagnetic nanoparticles with low Curie temperature for magnetic resonance imaging-guided thermoablation. Int. J. Nanomed., 11: 3801-3811.

Chudičková, M., Brůža, P., Zajícová, A., Trošan, P., Svobodová, L., Javorková, E., Kubinová, Š., Holáň, V.: (2015) Targeted neural differentiation of murine mesenchymal stem cells by a protocol simulating the inflammatory site of neural injury. J. Tissue Eng. Regen. Med., IN PRESS

Jelínek, M., Bačáková, L., Remsa, J., Kocourek, T., Mikšovský, J., Písařík, P.,Vandrovcová, M., Filová, E.,Kubinová, Š.: (2016) Hybrid Laser Technology for Creation of Doped Biomedical Layers. Journal of Materials Science and Chemical Engineering. 4 (1) 98-104.

Jendelová, P., Kubinová, Š., Sandvig, I., Erceg, S., Sandvig, A., Syková, E.: (2016) Current developments in cell - and biomaterial-based approaches for stroke repair. Expert Opin Biol Ther., 16(1): 43-56.

Jiráková, K., Šeneklová, M., Jirak, D., Turnovcová, K., Vosmanská, M., Babič, M., Horák, D., Veverka, P., Jendelová, P.: (2016) The effect of magnetic nanoparticles on neuronal differentiation of iPS-derived neural precursors Int J Nanomedicine, 6: 6267-6281.

Kaman, O., Dědourková, T., Koktan, J., Kuličková, J., Maryško, M., Veverka, P., Havelek, R., Královec, K., Turnovcová, K., Jendelová, P., Schröfel, A., Svoboda, L.: (2016) Silica-coated manganite and Mn-based ferrite nanoparticles: a comparative study focused on cytotoxicity. J. Nanopart. Res., 18 (4): 100.

Kortus, Š., Srinivasan, C., Forostyak, O., Ueta, Y., Syková, E., Chvátal, A., Zápotocký, M., Verkhratsky, A., Dayanithi, G.: (2016) Physiology of spontaneous [Ca2+]i oscillations in the isolated vasopressin and oxytocin neurones of the rat supraoptic nucleus. Cell Calcium., 59(6): 280-288.

Kortus, Š., Srinivasan, C., Forostyak, O., Zápotocký, M., Ueta, Y., Syková, E., Chvátal, A., Verkhratsky, A., Dayanithi, G.: (2016) Sodium-calcium exchanger and R-type Ca2+ channels mediate spontaneous [Ca2+]i oscillations in magnocellular neurones of the rat supraoptic nucleus. Cell Calcium., 59(6): 289-298.

Lukovic, D., Diez Lloret, A., Stojkovic, P., Rodríguez-Martínez, D., Perez Arago, M.A., Rodriguez-Jimenez F.J., González-Rodríguez, P., López-Barneo, J., Syková, E., Jendelová, P., Kostic, J., Moreno-Manzano, V., Stojkovic,M., Shomi S Bhattacharya, S.S, Erceg S.: (2016) Highly efficient neural conversion of human pluripotent stem cells in adherent and animal-free conditions. Stem Cells Transl. Med., IN PRESS

Lukovic, D., Moreno-Manzano, V., Rodriguez-Jimenez, F.J., Vilches, A., Syková,E., Jendelová, P.,Stojkovic, M., Erceg S.: (2016) hiPSC Disease Modeling of Rare Hereditary Cerebellar Ataxias: Opportunities and Future Challenge. Neuroscientist ,IN PRESS

Lunov, O., Zablotskii, V., Churpita, O., Jaeger, A., Polívka, L ., Syková, E., Terebová, N., Kulikov, A., Kubinová, Š., Dejneka, A.: (2016) Towards the understanding of non-thermal air plasma action: effects on bacteria and fibroblasts. RSC Adv., 6(30) 25286-25292.

Lunov, O., Zablotskii, V., Churpita, O., Jäger, A., Polívka, L., Syková, E., Dejneka, A., Kubinová, Š.: (2016) The interplay between biological and physical scenarios of bacterial death induced by non-thermal plasma. Biomaterials., 82: 71-83.

Lunova, M., Zablotskii, V., Dempsey, N.M., Devillers, T., Jirsa, M., Syková, E., Kubinová, Š., Lunov, O., Dejneka, A.: (2016) Modulation of collective cell behaviour by geometrical constraints. Integr. Biol., 8(11): 1099-1110.

Macková, H., Plichta, Z., Proks, V., Kotelnikov, I., Kučka, J., Hlídková, H., Horák, D., Kubinová, Š, Jiráková, K.: (2016) RGDS- and SIKVAVS-Modified Superporous Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) Scaffolds for Tissue Engineering Applications. Macromol. Biosci., IN PRESS.

Machová Urdzíková, L., Kárová, K., Růžička, J., Kloudová, A., Shannon, C., Dubišová, J., Murali, R., Kubinová, Š., Syková, E., Jhanwar-Uniyal, M., Jendelová, P.: (2016) The Anti-Inflammatory Compound Curcumin Enhances Locomotor and Sensory Recovery after Spinal Cord Injury in Rats by Immunomodulation. Int. J. Mol. Sci., 17(1).

Novotná, B., Turnovcová, K., Veverka, P., Rössner, P. Jr., Bagryantsevá, Y., Herynek, V., Zvatora, P., Vosmanská, M., Klementová, M., Syková, E., Jendelová, P.: (2016) The impact of silica encapsulated cobalt zinc ferrite nanoparticles on DNA, lipids and proteins of rat bone marrow mesenchymal stem cells. Nanotoxicology, 10(6): 662-670.

Růžička, J., Kulijewicz-Nawrot, M., Rodrigez-Arellano, J.J., Jendelová,P., Syková, E.: (2016) Mesenchymal Stem Cells Preserve Working Memory in the 3xTg-AD Mouse Model of Alzheimer's Disease. Int. J. Mol. Sci., 17(2): 152.

Růžička, J., Machová Urdziková, L., Gillick, J., Amemori, T., Romayuk, N., Kárová, K., Závišková, K., Dubišová, J., Kubinová, Š., Murali, R., Syková, E., Jhanwar-Uniyal, M., Jendelová, P.: (2016) A comparative study of three different types of stem cells for treatment of rat spinal cord injury. Cell Transplant., IN PRESS

Syková, E., Rychmach, P., Drahorádová, I., Konrádová, Š., Růžičková, K., Voříšek, I., Forostyak, S., Homola, A., Bojar, M.: (2016) Transplantation of mesenchymal stromal cells in patients with amyotrophic lateral sclerosis: Results of Phase I/IIa clinical trial. Cell Transplant., IN PRESS

Školoudik, L., Chrobok, V., Kalfert, D., Koči, Z., Syková, E., Chumak, T., Popelář, J., Syka. J., Laco, J., Dědková, J., Dayanithi, G., Filip, S.: (2016) Human multipotent mesenchymal stromal cells in the treatment of postoperative temporal bone defect: an animal model. Cell Transplant., 25(7): 1405-1414.

Šponer, P., Filip, S., Kučera, T., Brtková, J., Urban,K., Palička, V., Kočí, Z., Syka, M., Bezrouk, A., Syková, E.: (2016) Utilizing Autologous Multipotent Mesenchymal Stromal Cells and -Tricalcium Phosphate Scaffold in Human Bone Defects: A Prospective, Controlled Feasibility Trial. Biomed Res. Int., 2076061.

Tukmachev, D., Forostyak, S., Kočí, Z., Závišková, K., Vacková, I., Výborný, K., Sandvig, I., Sandvig, A., Medberry, C.J., Badylak, S.F., Syková, E., Kubinová, Š.: (2016) Injectable Extracellular Matrix Hydrogels as Scaffolds for Spinal Cord Injury Repair. Tissue Eng., 22(3-4): 306-317.

Voříšek, I., Syka, M., Vargová, L.: (2016) Brain Diffusivity and Structural Changes in the R6/2 Mouse Model of Huntington Disease. J. Neurosci. Res., IN PRESS.

Zablotskii, V., Lunov, O., Kubinová, Š., Polyaková, T., Syková, E., Dejneka, A.: (2016) Effects of high-gradient magnetic fields on living cell machinery. J. Phys. D-Appl. Phys., 49: 493003.

 

2015

Amemori, T., Jendelová, P., Růžička, J., Urdziková, L.M., Syková, E.: (2015) Alzheimer's Disease: Mechanism and Approach to Cell Therapy. Int J Mol Sci. 16(11): 26417-26451.

Amemori, T., Růžička, J., Romanyuk, N., Jhanwar-Uniyal, M., Syková, E., Jendelová, P.: (2015) Comparison of intraspinal and intrathecal implantation of induced pluripotent stem cell-derived neural precursors for the treatment of spinal cord injury in rats. Stem Cell Res Ther. 6(1): 257.

Babič, M., Schmiedtová, M., Poledne, R., Herynek V., Horák D.: (2015) In vivo monitoring of rat macrophages labeled with poly(l-lysine)-iron oxide nanoparticles. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 103(6): 1141-1148.

Forostyak, O., Romanyuk, N., Verkhratsky, A., Syková, E., Dayanithi G.: (2015) Plasticity of calcium signaling cascades in human embryonic stem cell-derived neural precursors. Stem Cells Dev., 22(10): 1506-1521.

Havlas, V., Kotaška, J., Koníček, P., Trč, T., Konrádová, Š., Kočí, Z., Syková, E.: (2015) Use of cultured human autologous bone marrow stem cells in repair of a rotator cuff tear: preliminary results of a safety study. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 82(3): 229-234.

Hejtčl, A., Jendelová, P., Sameš, M., Syková, E.: (2015) Experimental Treatment of Spinal Cord Injuries. Česká A Slovenska neurologie a neurochirurgie 78(4): 377-392.

Jelínek, M., Kocourek, T., Zemek, J., Mikšovský, J., Kubinová, Š., Remsa, J., Kopeček, J., Jurek, K.: (2015) Chromium-doped DLC for implants prepared by laser-magnetron deposition. Mater. Sci. Eng. C-Mater. Biol. Appl. 46: 381-386.

Klíma, K., Vaněček, V., Kohout, A., Jiroušek, O., Foltán, R., Stulík, J., Machoň, V., Pavlíková, G., Jendelová, P., Syková, E., Šedý, J.: (2015) Stem cells regenerative properties on new rat spinal fusion model. Physiol. Res. 64(1): 119-128.

Kubinová, Š., Horák, D., Hejčl, A., Plichta, Z., Kotek, J., Proks, V., Forostyak, S., Syková, E.: (2015) SIKVAV-modified highly superporous PHEMA scaffolds with oriented pores for spinal cord injury repair. J Tissue Eng Regen Med. 9(11): 1298-1309.

Kwiecien, J. M., Jarosz, B., Machová-Urdziková, L., Rola, R., Dabrowski, W.: (2015) Subdural infusion of dexamethasone inhibits leukomyelitis after acute spinal cord injury in a rat model. Folia Neuropathol., 64(1): 41-45.

Lukovic, D., Moreno-Manzano, V., Lopez-Mocholi, E., Rodriguez-Jiménez, F.J., Jendelová, P., Syková, E., Oria, M., Stojkovic, M., Erceg, S.: (2015) Complete rat spinal cord transection as a faithful model of spinal cord injury for translational cell transplantation. Sci Rep., 5: 19640.

Lukovic, D., Stojkovic, M., Moreno-Manzano, V., Jendelová, P., Syková, E., Bhattacharya, S. S., Erceg S.: (2015) Reactive astrocytes and stem cells in spinal cord injury: good guys or bad guys?Stem Cells. 33(4) :1036-1041.

Lunov, O., Churpita, O., Zablotskii, V., Deyneka, I.G., Meshkovskii, I.K., Jäger, A., Syková, E., Kubinová,Š., Dejneka, A.: (2015) Non-thermal plasma mills bacteria: Scanning electron microscopy observations. Applied Physics Letters. 106 (5) : 053703.

Raha-Chowdhury, R., Raha, A.A., Forostyak, S., Zhao, J.W., Stott, S.R., Bomford, A.: (2015) Expression and cellular localization of hepcidin mRNA and protein in normal rat brain. BMC Neurosci., 16: 24.

Romanyuk, N., Amemori, T., Turnovcová, K., Procházka, P., Onteniente, B., Syková, E., Jendelová, P.: (2015) Beneficial effect of human induced pluripotent stem cell-derived neural precursors in spinal cord injury repair.Cell Transplant.24(9): 1781-1797.

Syka, M., Keller, J., Klempíř, J., Rulseh, A.M., Roth, J., Jech, R., Vořišek, I., Vymazal, J.: (2015) Correlation between relaxometry and diffusion tensor imaging in the globus pallidus of Huntington's disease patients. PLoS One., 10(3): e0118907.

Tukmachev, D., Lunov, O., Zablotskii, V., Dejneka, A., Babič, M., Syková, E., Kubinová, Š.: (2015) An effective strategy of magnetic stem cell delivery for spinal cord injury therapy. Nanoscale.7(9): 3954-3958.

Ústav klinické a experimentální medicíny IKEM

Ústav makromolekulární chemie AVČR

Fyzikální ústav AVČR

2. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Lékařská fakulta Hradec Králové

Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT