Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie

Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie

Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie

 

 

 

 

 

   Vedoucí: Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.

    E-mail: jtopinka@biomed.cas.cz
    Tel.: +420 241 062 675,+420 241 062 763, Fax: +420 241 062 785

Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie (OGTN) se zabývá mechanismy toxických účinků vyráběných nanočástic i jemných a ultrajemných částic vznikajících při spalovacích procesech. Velká pozornost je věnována interakcím částic a jejich komponent s biomolekulami v lidských buněčných liniích. Používané metody zahrnují testy cytotoxicity, detekci reaktivních forem kyslíku a oxidačního poškození DNA, proteinů a lipidů (ELISA), stanovení genotoxicity (kometový test, adukty DNA) a klastogenních účinků (mikrojádrový test, cytogenetická analýza metodou FISH), stejně jako analýzy exprese proteinů (western blotting) and metody detekce aktivity reparace DNA (NER a NHEJ). Mechanismy biologických účinků částic a jejich extraktů jsou dále podrobněji studovány toxikogenomickými metodami (microarray, sekvenování nové generace) a pomocí RT-PCR. Většina uvedených testůje též k dispozici externím uživatelům z výzkumných zařízení, univerzit a akademické sféry prostřednictvím Výzkumné infrastruktury NanoEnviCz (www.nanoenvicz.cz). OGTN se též věnuje studiu negativních vlivů motorových emisí v podmínkách reálného provozu (www.medetox.cz). Další témata zahrnují molekulárně-epidemiologické studie analyzující vliv znečištěného životního prostředí na člověka.

 

 

Zástupce vedoucího oddělení:
RNDr. Pavel Rössner, Jr. PhD.
E-mail: prossner@biomed.cas.cz
Tel.: +420 241 062 763

Vědečtí pracovníci:
Mgr. Helena Líbalová, Ph.D.
RNDr. Božena Novotná, CSc.
Ing. Martin Pechout, Ph.D.
RNDr. Pavel Rössner, Jr. Ph.D.
Mgr. Andrea Rössnerová, Ph.D.
MUDr. Radim J. Šrám, DrSc.
Ing. Vlasta Švecová, Ph.D.
Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.
Mgr. Veronika Vlková, Ph.D.
doc. Michal Vojtíšek, Ph.D.

Postgraduální student:
Mgr. Antonín Ambrož
Mgr. Táňa Brzicová
Mgr. Tereza Červená
Mgr. Kateřina Hoňková
Mgr. Hasmik Margaryan
Mgr. Jitka Pavlíková
Mgr. Jitka Sikorová

Odborní pracovníci:
Ing. Fatima Elzeinová
Mgr. Alena Milcová
Mgr. Zuzana Nováková
Mgr. Michaela Pokorná
Ing. Věra Topinková
Mgr. Kristýna Vrbová

Laborant:
Jolana Vaňková

Významný výsledek v roce 2015

 

1. Analýza genetického poškození v lymfocytech bývalých zaměstnanců zpracovávajících uranovou rudu.

Frekvence buněk obsahujících mikrojádra (MN) a přítomnost centromer v MN byla analyzována v lymfocytech mužů z jižních Čech (bývalí zaměstnanci závodu na zpracování uranu „MAPE Mydlovary“ a kontrolní skupina). Mezi oběma skupinami nebyly zjištěny rozdíly. Navíc, bývalí zaměstnanci, kteří též podstoupili rentgenové vyšetření, měli nižší hladiny poškození DNA než kontrolní skupina. Možným vysvětlením tohoto výsledku je adaptace organismu na vliv záření.

 

Příklady lidských perifreních lymfocytů barvených DAPI (modrá) a pancentromerickými sondami s FITC (zelená): (a) celkový pohled (100x), dvoujaderná buňka (BNC) s jedním mikrojádrem s centromerou (1000x), (c) BNC s jedním mikrojádrem bez centromery (1000x), (d) BNC s dvěma mikrojádry bez centromery (1000x).

 

 

Publikace:
Zölzer, F., Havránková, R., Freitinger Skalická, Z., Rössnerová, A., Šrám, R.J.: (2015) Analysis of Genetic Damage in Lymphocytes of Former Uranium Processing Workers. Cytogenet Genome Res. 2015; 147 (1): 17-23

 

2. Denní variabilita toxicity indukované organickými látkami vázanými na velikostně segregovaný atmosférický aerosol
Ve studii byla analyzována variabilita hmoty velikostně segregovaného aerosolu odebíraného každý den v průběhu zimního období ve znečištěných oblastech v Ostravě. Dále byly stanovovány toxické účinky organických látek extrahovaných z jednotlivých velikostních frakcí. Zjistili jsme, že horní akumulační mod (0.5 < dae < 1 μm) obsahuje většinu hmoty aerosolu a současně 44% celkového obsahu karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků (c-PAHs), zatímco ultrajemná frakce (< 0.17 μm) obsahuje pouze 11% of c-PAHs. Hladiny DNA aduktů a dioxinová aktivita silně korelovaly jak s hmotou aerosolu, tak koncentracemi c-PAHs. To ukazuje, že genotoxicita je hlavním mechanismem toxicity organických látek vázaných na velikostně segregovaný aerosol.


 

(A) Součet koncentrací c-PAHs ve čtyřech frakcích aerosolu vztažený na mg hmoty velikostní frakce. Mezi c-PAHs patří benz[a]anthracen, chrysen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, dibenz[a,h]anthracen a indeno[1,2.3-cd]pyren. 
(B) Hladiny celkových DNA aduktů indukovaných organickými extrakty z velikostně segregovaného aerosolu v nebuněčném systému (DNA z telecího brzlíku) vztažené na mg hmoty velikostní frakce. Mezi obsahem c-PAHs v jednotlivých velikostních frakcích a DNA adukty byla zjištěna silná korelace (R: 0.62 – 0.86).

 

Publikace:
Topinka, J., Rossner, P. Jr., Milcová, A., Schmuczerová, J., Pěnčíková, K., Rossnerová, A., Ambrož, A., Štolcpartová, J., Bendl, J., Hovorka, J., Machala, M.: (2015) Day-to-day variability of toxic events induced by organic compounds bound to size segregated atmospheric aerosol. Environ. Pollut. 202: 135-145.

 

3. Snížené hladiny genová exprese po chronické expozici vysokým koncentracím polutantů v ovzduší
Analyzovali jsme vliv znečištění ovzduší na genovou expresi u osob žijících v Praze a na Ostravsku. Z důvodu většího znečištění ovzduší jsme u osob z Ostravska očekávali změny v expresi DNA reparačních genů. Překvapivě byly ale změny zjištěny u osob z Prahy, a to zejména u genů spojených s imunitní odpovědí a neurodegenerativními chorobami. Výsledky naznačují, že chronická expozice znečištěnému ovzduší může vést k adaptaci organismu, ale s možnými pozdějšími negativními zdravotními důsledky. 
 

Dráhy spojené s expozicí znečištěnému ovzduší u osob z Prahy a z Ostravska. Obrázek znázorňuje jak dráhy spojené s lokalitou, tak dráhy spojené s expozicí znečištěnému ovzduší (B[a]P – benzo[a]pyren, PM2.5 – prachové částice o aerodynamickém průměru < 2.5 µm).

 

Publikace:
Rossner, Jr. P., Tulupová, E., Rossnerová, A., Líbalová, H., Hoňková, K., Gmuender, H., Pastorková, A., Švecová, V., Topinka, J., Šrám, R.J.: (2015) Reduced gene expression levels after chronic exposure to high concentrations of air pollutants. Mutat Res. 780:60-70.

 

 

Významný výsledek v roce 2014

  

1. Předčasný porod, vyšší váhový přírůstek dětí a riziko děského astmatu: Metaanalýza 147 000 evropských dětí

Kratší délka těhotenství (předčasný porod) a větší váhový přírůstek porodní hmotnosti byly nezávisle asociovány se zvýšeným rizikem sípavosti v předšolním věku a asthma u školáků. Srovnáním s dětmi narozenými v termínu a s normálním váhovým přírůstkem, pozorovali jsme nejvyšší riziko astmatu u školních dětí u dětí předčasně narozených a se zvýšeným váhovým přírůstkem (OR 4.47; 95% CI, 2.58-7.76).
 

 
Spolupráce: L. Duijts, Erasmus Medical Center-Sophia Children’s Hospital, Rotterdam, The Holandsko
 
Publikace:
Sonnenschein-van der Voort AM, Arends LR, de Jongste JC, Annesi-Maesano I, Arshad SH, Barros H, Basterrechea M, Bisgaard H, Chatzi L, Corpeleijn E, Correia S, Craig LC, Devereux G, Dogaru C, Dostál M, Duchen K, Eggesbø M, van der Ent CK, Fantini MP, Forastiere F, Frey U, Gehring U, Gori D, van der Gugten AC, Hanke W, Henderson AJ, Heude B, Iñiguez C, Inskip HM, Keil T, Kelleher CC, Kogevinas M, Kreiner-Møller E, Kuehni CE, Küpers LK, Lancz K, Larsen PS, Lau S, Ludvigsson J, Mommers M, Nybo Andersen AM, Palkovicova L, Pike KC, Pizzi C, Polanska K, Porta D, Richiardi L, Roberts G, Schmidt A, Šrám R, Sunyer J, Thijs C, Torrent M, Viljoen K, Wijga AH, Vrijheid M, Jaddoe VW, Duijts L: (2014) Preterm birth, infant weight gain, and childhood asthma risk: A meta-analysis of 147,000 European children. J. Allergy Clin. Immunol. 133(5): 1317–1329. IF 11.248
 

 

2. Analýza změn v genové expresi indukovaných organickými látkami z respirabilních prachových částic v A549 buňkách

Zabývali jsme se studiem nepříznivých účinků organických látek z prachových částic (PM2.5) v lidských plicních buňkách A549. Analýza genové exprese odhalila řadu deregulovaných genů, které souvisí s působením aktivovaného aryl hydrokarbonového receptoru, metabolismem xenobiotik i endogenních látek. Dále jsme identifikovali deregulované geny zapojené do prozánětlivých procesů, buněčné odpovědi oxidačnímu stresu a drah účastnících se nádorových a vývojových procesů (TGF-β a Wnt signální dráhy). Překvapivě nebyla zjištěna deregulace odpovědi na poškození DNA.

 
Prachové částice PM2.5 byly sbírány ve čtyřech různých lokalitách České republiky (Ostrava – Bartovice, Ostrava – Poruba, Karviná a Třeboň) a byla extrahovaná směs organických látek, která byla aplikovaná na buňky A549 ve třech koncentracích (10, 30 a 60 µg/ml). Následně byly analyzovány změny v genové expresi s použitím čipů HT-12 v4 Beadchips (Illumina). Změny v genové expresi ovlivněných buněk byly stanoveny porovnáním s hladinou genové exprese u neovlivněných buněk. Vennovy diagramy představují počty deregulovaných genů a jejich překryv mezi čtyřmi různými lokalitami pro každou z následujících koncetrací: 10 μg/ml (A), 30 μg/ml(B), 60 μg/ml (C). Počty deregulovaných genů se zvyšují s rostoucí koncentrací u všech lokalit a zároveň se zvyšuje i překryv společných genů mezi lokalitami.
 
Spolupráce: Veterinární institut v Brně, ČVUT v Praze
 
Publikace: 
Líbalová, H., Krčková, S., Uhlířová, K., Kléma, J., Ciganek, M., Rössner, P., Šrám, R.J., Vondráček, J., Machala, M., Topinka, J.: Analysis of gene expression changes in A549 cells induced by organic compounds from respirable air particles. Mut Res Fundam Mol Mech Mutagen. Vol 770, December 2014, 94–105. IF 4.44
 
 

3. Nehomologická oprava konců DNA a chromozomální aberace v lidských embryonálních plicních fibroblastech ovlivněných znečišťujícími látkami z životního prostředí

Studovali jsme účinky znečišťujících látek z životního prostředí (karcinogenního benzo[a]pyrenu (B[a]P) a organických extraktů z prachových částic z ovzduší (PM2.5)) na poškození DNA a indukci její opravy. Zabývali jsme se klíčovými kroky poškození DNA, které zahrnují detekci zlomů v DNA, stanovení proteinů zajišťujících opravu DNA, ligaci (spojení) konců DNA a vznik chromozomálních aberací. Zjistili jsme, že testované látky, zvláště organické extrakty, vyvolávají zlomy v DNA a následně jejich spojování, které však vede ke vzniku chromozomálních aberací.

 

Obrázek ukazuje poškození DNA způsobené testovanými chemikáliemi: reciprokou translokaci mezi chromozomem 1 a nebarveným chromozmem. Na obrázku jsou obarveny chromozomy 1 (červeně), 4 (zeleně) a 17 (žlutě); nebarvené chromozomy jsou modré.
 

  

Publikace: 
Rossner P Jr, Rossnerova A, Beskid O, Tabashidze N, Libalova H, Uhlirova K, Topinka J, Sram RJ.: Nonhomologous DNA end joining and chromosome aberrations in human embryonic lung fibroblasts treated with environmental pollutants. Mutat Res Fundam Mol Mech Mutagen, 763-764, 2014, Pages 28–38, IF 4.44.

 

 

Významný výsledek v roce 2013

  

1. Analýza biomarkerů u české populace exponované vysokému znečištění ovzduší. Část I, část II.

Nové analýzy zaměřené na studium genové exprese ukázaly dramatické rozdíly mezi exponovanou a kontrolní populací. Překvapivým výsledkem bylo zjištění, že i když koncentrace polutantů na Ostravsku signifikantně překračují jejich hladiny v kontrolní oblasti, počet genů, u nichž byla změněna míra exprese, je u ostravské populace výrazně nižší, patrně došlo k navození jevu podobnému adaptivní odpovědí.
 

 
Publikace:
P. Rossner Jr., V. Svecova, J. Schmuczerova, A. Milcova, N. Tabashidze, J. Topinka, A. Pastorkova, R.J. Sram: Analysis of biomarkers in a Czech population exposed to heavy air pollution. Part I. Bulky DNA adducts. Mutagenesis 28 (1) 2013, 89-95.

P.Rossner Jr., A.Rossnerova, M.Spatova, O.Beskid, K.Uhlirova, H.Libalova, I.Solansky, J.Topinka, R.J. Sram:Analysis of biomarkers in a Czech population exposed to heavy air pollution. Part II. Chromosomal aberrations and oxidative stress. Mutagenesis 28 (1) 2013, 97-106.


 

2. Ultrajemné částice nejsou hlavním nositelem karcinogenních PAU a jejich genotoxicity ve velikostně segregovaném aerosolu.

Ultrajemná aerosolová frakce bývá považována za nejdůležitější nosič karcinogenních PAU, protože má nejvyšší specifický povrch . Naše výsledky s ultrajemnou frakcí aerosolu navzorkovanou v různých lokalitách však prokazují, že tato frakce není ani hlavním nosičem karcinogenních PAU ani hlavní induktor jejich genotoxicity. Tento výsledek je významný pro posouzení toxicity ultrajemných částic, která je v současnosti intenzívně diskutována.

 
Vztah mezi velikostí prachových částic v ovzduší a jejich genotoxicitou
 
Publikace:
J. Topinka, A. Milcova, J. Schmuczerova, J. Krouzek, J. Hovorka: Ultrafine particles are not major carriers of carcinogenic PAHs and their genotoxicity in size-segregated aerosols. Mutation Res. 754 (2013) 1-6.


 

3. Znečištěné ovzduší ovlivňuje metylační profily u dětské populace

Aktivita genů je významně ovlivňována jejich metylací. Na její nastavení má pro každého jedince vliv zejména expozice negativním vlivům v prenatálním období. V naší studii jsme porovnávali rozložení 27 578 metylovaných míst u skupin dětí z Ostravy a Prachaticka. Děti z Ostravy, kde koncentrace karcinogenního benzo[a]pyrenu (B[a]P) byla významně vyšší, měly odlišné rozložení metylačních skupin, což ukazuje na odlišnou aktivitu genů v důsledku znečištění ovzduší.

 

Metylace genů u dětí z Ostravy je odlišná od dětí z Prachaticka. Adaptivní odpověď u osob vystavených znečištěnému ovzduší? I přes vysoké koncentrace škodlivin byla u osob žijících na Ostravsku zjištěna změněná exprese u menšího počtu genů než u Pražanů. Výsledek naznačuje přizpůsobení organismu nepříznivým podmínkám životního prostředí.
 

  

Publikace: 
Rossnerova A., Tulupova E., Tabashidze N., Schmuczerova J., Dostal M., Rossner P. Jr., Gmuender H., Sram R. J., Factors affecting the 27K DNA methylation pattern in asthmatic and healthy children from locations with various environ- ments, Mutat. Res. 741-742 (2013) 18-26. IF 3,902.

2011-2016       MEDETOX - Inovativní metody monitorování toxicity dieselových emisí v reálném městském provozu (European Community, LIFE+, LIFE10 ENV/CZ/651)

2012-2018       CENATOX - Centrum studia toxických vlastností nanočástic (Grantová agentura ČR, P503/12/G147)

2012-2016       CITI-SENSE - Development of sensor-based Citizens’ Observatory Community for improving quality of life in cities (FP7 EU project, FP7/ENV-2012-308524-2/CITI-SENSE)

2012- 2016      NANoREG - A common European approach to the regulatory testing of Manufactured Nanomaterials (FP7 EU project, Participant No.66, NANoREG)

2013-2016       NANOSTOX - Toxické účinky nanomateriálů jako funkce jejich struktury a fyzikálně chemických vlastností (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, COST.CZ LD 14002)

2013-2016       MODENA - Modelling of toxicity of nanomaterials (EU Cost Action TD 1204, MODENA)

2013-2016       G-NEW - Dopady znečištění ovzduší na genom novorozenců (Grantová agentura ČR, 13-13458S)

2015-2020      NANOGEN - Genomika a proteomika při studiu mechanismů biologických účinků vyráběných nanočástic (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, LO1508)

2016-2018      LIPITOX - Studium procesů spojených s peroxidací lipidů v modelových lidských buněčných liniích, (Grantová agentura ČR, 16-14631S)

2016- 2019      NanoEnviCz - výzkumná infrastruktura (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, LM2015073)

2016- 2019      ProNanoEnviCz - Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

2018

Leoni, C., Pokorná, P., Hovorka, J., Masiol, M., Topinka, J., Zhao, Y., Křůmal, K., Cliff, S., Mikuška, P., Hopke, P.K.: (2018) Source apportionment of aerosol particles at a European air pollution hot spot using particle number size distributions and chemical composition. Environmental Pollution. 234: 145-154.

 

2017

Collins, A.R., Annangi, B., Rubio, L., Marcos, R., Dorn, M., Merker, C., Estrela-Lopis, I., Cimpan, M.R., Ibrahim, M., Cimpan, E., Ostermann, M., Sauter, A., Yamani, N.E., Shaposhnikov, S., Chevillard, S., Paget, V., Grall, R., Delic, J., de-Cerio, F.G., Suarez-Merino, B., Fessard, V., Hogeveen, K.N., Fjellsbø, L.M., Pran, E.R., Brzicová, T., Topinka, J., Silva, M.J., Leite, P.E., Ribeiro, A.R., Granjeiro, J.M., Grafström, R., Prina-Mello, A., Dusinska, M.: (2017) High throughput toxicity screening and intracellular detection of nanomaterials. Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology. 9(1):UNSP e1413.

Červená, T., Rössnerová, A., Sikorová, J., Beránek, V., Vojtíšek-Lom, M., Ciganek, M., Topinka, J., Rössner, P. Jr.: (2017) DNA Damage Potential of Engine Emissions Measured In Vitro by Micronucleus Test in Human Bronchial Epithelial Cells. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 121 (SI): 102-108.

Fishbain, B., Lerner, U., Castell, N., Cole-Hunter, T., Popoola, O., Broday, D.M., Iñiguez, T.M., Nieuwenhuijsen, M., Jovasevic-Stojanovic, M., Topalovic, D., Jones, R.L., Galea. K.S., Etzion, Y., Kizel, F., Golumbic, Y.N., Baram-Tsabari, A., Yacobi, T., Drahler, D., Robinson, J.A., Kocman, D., Horvát, M., Švecová, V., Arpaci, A., Bartonová, A.: (2016) An evaluation tool kit of air quality micro-sensing units. Science of the Total Environment. 575: 639-648.

Choi, H., Tabashidze, N., Rössner, P., Dostál, M., Pastorková, A., Kong, S.W., Gmuender, H., Šrám, R.: (2017) Altered vulnerability to asthma at various levels of ambient Benzo[a]Pyrene by CTLA4, STAT4 and CYP2E1 polymorphisms. Environmental Pollution. 231: 1134-1144.

Lanzinger, S., Schneider A., Breitner, S., Stafoggia, M., Erzen, I., Dostál, M., Pastorková, A., Bastian, S., Cyrys, J., Zscheppang. A., Kolodnitska, T., Peters, A.: (2016) Ultrafine and Fine Particles and Hospital Admissions in Central Europe. Results from the UFIREG Study. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 194(10): 1233-1241.

Novotná, B., Herynek, V., Rössner ml., P., Turnovcová, K., Jendelová, P.: (2017) The effects of grafted mesenchymal stem cells labeled with iron oxide or cobalt-zinc-iron nanoparticles on the biological macromolecules of rat brain tissue extracts. International Journal of Nanomedicine. 12: 4519-4526.

Rössnerová, A., Pokorná, M., Švecová, V., Šrám, R., Topinka, J., Zölzer, F., Rössner, P.: (2017) Adaptation of the human population to the environment: Current knowledge, clues from Czech cytogenetic and "omics" biomonitoring studies and possible mechanisms. Mutation Research-Reviews in Mutation Research. 773: 188-203.

Šrám, R.J., Rössner, P., Rössnerová, A., Dostál, M., Milcová, A., Švecová, V., Pulkrabová, J., Hajšlová, J., Velemínský, M.: (2016) Impact of Air Pollution to Genome of Newborns. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 24 : S40-S44.

Urbancová, K., Lanková, D., Rössner ml., P., Rössnerová, A., Švecová, V., Tomaniová, M., Veleminský Jr., M., Šrám, R., Hajslová, J., Pulkrabová, J.: (2017) Evaluation of 11 polycyclic aromatic hydrocarbon metabolites in urine of Czech mothers and newborns. Science of the Total Environment. 577: 212-219.

Veleminský , M., Hanzl, M., Šrám, R.: (2017) The impact of air pollution in the Southern Bohemia Region on fetuses and newborns. Neuroendocrinology Letters. 37(2 ): 52-57.

Veleminský, M., Ambrož, A., Rössner, P., Rössnerová, A., Švecová, V., Milcová, A., Dostál, M., Pastorková, A., Pulkrabová, J., Hajslová, J., Solanský, I., Hanzl, M., Šrám, R.: (2016) Oxidative stress in newborns by different modes of delivery. Neuroendocrinology Letters. 37(6): 445-451.

Vojtíšek-Lom, M., Beránek, V., Mikuška, P., Křůmal, K., Coufalík, P., Sikorová, J., Topinka, J.: (2017) Blends of butanol and hydrotreated vegetable oils as drop-in replacement for diesel engines: Effects on combustion and emissions. Fuel. 197: 407-421.

Zapletal, O, Tylichová, Z., Neča, J., Kohoutek, J., Machala, M., Milcová, A., Pokorná, M., Topinka, J., Moyer, M.P., Hofmanová, J., Kozubík, A., Vondráček, J.: (2017) Butyrate alters expression of cytochrome P450 1A1 and metabolism of benzo[a]pyrene via its histone deacetylase activity in colon epithelial cell models. Archives of Toxicology. 91(5): 2135-2150.

Zölzer, F., Křížová, M., Skalická, Z.F., Rössnerová, A., Šrám, R.: (2017) Micronucleus frequency and content in healthy relatives of cancer patients. Biomarkers. 22(7): 667-673.

 

2016

Ambrož, A., Vlková, V., Rössner, P. Jr., Rössnerová, A., Švecová, V., Milcová, A., Pulkrabová, J., Hajslová, J., Veleminský, M. Jr., Solanský, I., Šrám, R.: (2016) Impact of air pollution on oxidative DNA damage and lipid peroxidation in mothers and their newborns. Int. J. Hyg. Environ. Health., 219 (6): 545-556.

Andersen, Z. J., Šrám, R. J., Ščasný, M., Gurzau, E. S., Fucic, A., Gribaldo, L., Rossner,P. Jr., Rossnerová, A., Braun Kohlová, M., Máca, V., Zvěřinová,I.,Gajdosová, D., Moshammer, H., Rudnai, P., Knudsen, L. E.: (2016) Newborns health in the Danube Region: Environment, biomonitoring, interventions and economic benefits in a large prospective birth cohort study. Environ. Int., 88: 112-122.

Collins, A.R., Annangi, B., Rubio, L., Marcos, R., Dorn, M., Merker, C., Estrela-Lopis, I., Cimpan, M.R., Ibrahim, M., Cimpan, E., Ostermann, M., Sauter, A., Yamani, N.E., Shaposhnikov, S., Chevillard, S., Paget, V., Grall, R., Delic, J., de-Cerio, F.G., Suarez-Merino, B., Fessard, V., Hogeveen, K.N., Fjellsbø, L.M., Pran, E.R., Brzicová, T., Topinka, J., Silva, M.J., Leite, P.E., Ribeiro, A.R., Granjeiro, J.M., Grafström, R., Prina-Mello, A., Dusinska, M.: (2016) High throughput toxicity screening and intracellular detection of nanomaterials. Wiley Interdiscip. Rev.-Nanomed. Nanobiotechnol., IN PRESS

Červená, T., Rössnerová, A., Sikorová, J., Beránek, V., Vojtíšek-Lom, M., Ciganek, M., Topinka, J., Rössner, P. Jr.: (2016) DNA Damage Potential of Engine Emissions Measured In Vitro by Micronucleus Test in Human Bronchial Epithelial Cells. Basic Clin. Pharmacol. Toxicol., IN PRESS

Fishbain, B., Lerner, U., Castell, N., Cole-Hunter, T., Popoola, O., Broday, D.M., Iñiguez, T.M., Nieuwenhuijsen, M., Jovasevic-Stojanovic, M., Topalovic, D., Jones, R.L., Galea. K.S., Etzion, Y., Kizel, F., Golumbic, Y.N., Baram-Tsabari, A., Yacobi, T., Drahler, D., Robinson, J.A., Kocman, D., Horvát, M., Švecová, V., Arpaci, A., Bartonová, A.: (2016) An evaluation tool kit of air quality micro-sensing units. Sci. Total Environ., IN PRESS

Fucic, A., Bonassi, S., Gundy, S., Lazutka, J., Šrám, R., Ceppi, M., Lucas, J.N.: (2016) Frequency of Acentric Fragments Are Associated with Cancer Risk in Subjects Exposed to Ionizing Radiation. Anticancer Res., 36(5): 2451-2457.

Ghosh, R., Rossner, P., Hoňková, K., Dostál, M., Šrám, R., Hertz-Picciotto, I.: (2016) Air pollution and childhood bronchitis: Interaction with xenobiotic, immune regulatory and DNA repair genes. Environ. Int., 87: 94-100.

Lanková, D., Urbancová, K., Šrám, R., Hajslová, J., Pulkrabová, J.: (2016) A novel strategy for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbon monohydroxylated metabolites in urine using ultra-high-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry. Anal. Bioanal. Chem., 408(10): 2515-2525.

Lanzinger, S., Schneider, A., Breitner, S., Stafoggia, M., Erzen, I., Dostál, M., Pastorková, A., Bastian, S., Cyrys, J., Zscheppang, A., Kolodnitská, T., Peters, A.: (2016) Associations between ultrafine and fine particles and mortality in five central European cities - Results from the UFIREG study. Environ. Int., 88: 44-52.

Líbalová, H., Rössner, P., Vrbová, K., Brzicová, T., Sikorová, J., Vojtíšek-Lom, M., Beranek, V., Klema, J., Ciganek, M., Neca, J., Penciková, K., Machala, M., Topinka, J.: (2016) Comparative Analysis of Toxic Responses of Organic Extracts from Diesel and Selected Alternative Fuels Engine Emissions in Human Lung BEAS-2B Cells. Int. J. Mol. Sci., 17(11): E1833.

Mordukhovich, I., Beyea, J., Herring, A.H., Hatch, M., Stellman, S.D., Teitelbaum, S.L., Richardson, D.B., Millikan, R.C. Engel, L.S., Shantakumar, S., Steck, S.E., Neugut, A.I., Rössner, P., Santella, R.M., Gammon, M.D.: (2016) Polymorphisms in DNA repair genes, traffic-related polycyclic aromatic hydrocarbon exposure and breast cancer incidence. International journal of cancer, 139 (2): 310-321.

Mordukhovich, I., Beyea, J., Herring, A.H., Hatch, M., Stellman, S.D., Teitelbaum, S.L., Richardson, D.B., Millikan, R.C., Engel, L.S., Shantakumar, S., Steck, S.E., Neugut, A.I., Rössner, P., Santella, R.M., Gammon, M.D.: (2015) Vehicular Traffic-Related Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Exposure and Breast Cancer Incidence: The Long Island Breast Cancer Study Project (LIBCSP). Environ Health Perspect., 124(1): 30-38.

Novotná, B., Turnovcová, K., Veverka, P., Rössner, P. Jr., Bagryantsevá, Y., Herynek, V., Zvatora, P., Vosmanská, M., Klementová, M., Syková, E., Jendelová, P.: (2016) The impact of silica encapsulated cobalt zinc ferrite nanoparticles on DNA, lipids and proteins of rat bone marrow mesenchymal stem cells. Nanotoxicology, 10(6): 662-670.

Pulkrabová, J., Stupak, M., Švarcová, A., Rössner, P., Rössnerová, A., Ambrož, A., Šrám, R., Hajslová, J.: (2016) Relationship between atmospheric pollution in the residential area and concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in human breast milk. Sci. Total Environ., 562: 640-647.

Rössner, P., Orhan, H., Koppen, G., Sakai, K., Santella, R.M., Ambrož, A., Rossnerová, A., Šrám, R., Ciganek, M., Neca, J., Arzuk, E., Mutlu, N., Cooke, M.S.: (2016) Urinary 8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine analysis by an improved ELISA: An inter-laboratory comparison study. Free Radic. Biol. Med., 22;95: 169-179.

Rössner, P., Strapáčová, S., Štolcpartová, J., Schmuczerová, J., Milcová, A., Neca, J., Vlková, V., Brzicová, T., Machala, M., Topinka, J.: (2016) Toxic Effects of the Major Components of Diesel Exhaust in Human Alveolar Basal Epithelial Cells (A549). Int. J. Mol. Sci., 17(9): E1393.

Rössnerová, A., Hoňková,K., Pavlíková, J., Freitinger-Skalická, Z., Havránková,R., Solanský, I., Rössner, P. Jr., Šrám, R.J., Zölzer, F.: (2016) Mapping the factors affecting the frequency and types of micronuclei in an elderly population from Southern Bohemia. Mutat. Res.-Fundam. Mol. Mech. Mutagen., 793 - 794: 32-40.

Šrám, R.J., Švecová, V., Rössnerová, A.: (2016) Systematic review of the use of the lymphocyte cytokinesis-block micronucleus assay to measure DNA damage induced by exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons. Mutat. Res.-Fundam. Mol. Mech. Mutagen., 770(Pt A):162-169.
Urbancová, K., Lanková, D., Rössner, P., Rössnerová, A., Švecová, V., Tomaniová, M., Veleminský, M. Jr., Šrám, R.J., Hajslová, J., Pulkrabová, J.: (2016) Evaluation of 11 polycyclic aromatic hydrocarbonmetabolites in urine of Czech mothers and newborns. Sci. Total Environ., 212-219.

Zapletal, O., Tylichová, Z., Neča, J., Kohoutek ,J., Machala, M., Milcová, A., Pokorná, M., Topinka, J., Moyer, M.P., Hofmanová, J., Kozubík, A., Vondráček, J.: (2016) Butyrate alters expression of cytochrome P450 1A1 and metabolism of benzo[a]pyrene via its histone deacetylase activity in colon epithelial cell models. Arch. Toxicol., IN PRESS

Zölzer, F., Havránková, R., Freitinger Skalická, Z., Rössnerová, A., Šrám, R.J.: (2015) Analysis of Genetic Damage in Lymphocytes of Former Uranium Processing Workers. Cytogenet. Genome Res., IN PRESS

 

2015

Andersen, Z. J., Šrám, R. J., Ščasný, M., Gurzau, E. S., Fucic, A., Gribaldo, L., Rossner, P. Jr., Rossnerová, A., Braun Kohlová, M., Máca, V., Zvěřinová,I.,Gajdosová, D., Moshammer, H., Rudnai, P., Knudsen, L. E.: (2016) Newborns health in the Danube Region: Environment, biomonitoring, interventions and economic benefits in a large prospective birth cohort study. Environ. Int., 88: 112-122.

Fucic, A., Bonassi, S., Gundy, S., Lazutka, J., Šrám, R., Ceppi, M., Lucas, J.N.: (2016) Frequency of Acentric Fragments Are Associated with Cancer Risk in Subjects Exposed to Ionizing Radiation. Anticancer Res., 36(5): 2451-2457.

Lanková, D., Urbancová, K., Šrám, R., Hajslová, J., Pulkrabová, J.: (2016) A novel strategy for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbon monohydroxylated metabolites in urine using ultra-high-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry. Anal. Bioanal. Chem., 408(10): 2515-2525.

Pulkrabová, J., Stupak, M., Švarcová, A., Rössner, P., Rössnerová, A., Ambrož, A., Šrám, R., Hajslová, J.: (2016) Relationship between atmospheric pollution in the residential area and concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in human breast milk. Sci. Total Environ., 562:640-647. IN PRESS

Rossner, P., Orhan, H., Koppen, G., Sakai, K., Santella, R.M., Ambrož, A., Rossnerová, A., Šrám, R., Ciganek, M., Neca, J., Arzuk, E., Mutlu, N., Cooke, M.S.: (2016) Urinary 8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine analysis by an improved ELISA: An inter-laboratory comparison study. Free Radic. Biol. Med., 22;95: 169-179. IN PRESS

 

2014

Dostál, M., Průcha, M., Rychlíková, E., Pastorková, A., Šrám, R.: (2014) Differences between the spectra of respiratory illnesses in children living in urban and rural environments. Cent Eur J Public Health. 22(1): 3-11.

Líbalová, H., Krčková, S., Uhlířová, K., Milcová, A., Schmuczerová, J., Ciganek, M., Kléma, J., Machala, M., Šrám, R., Topinka, J.: (2014) Genotoxicity but not the AhR-mediated activity of PAHs is inhibited by other components of complex mixtures of ambient air pollutants. Toxicol Lett. 225(3): 350-357.

Líbalová H., Krčková, S., Uhlířová, K., Klema, J., Ciganek, M., Rössner, P. Jr., Šrám, R., Vondráček, J., Machala, M., Topinka, J.: (2014) Analysis of gene expression changes in A549 cells induced by organic compounds from respirable air particles. Mutat. Res.-Fundam. Mol. Mech. Mutagen. 770: 94-105.

McCullough, L. E., Santella, R. M., Cleveland, R. J., Millikan, R. C., Olshan, A. F., North, K. E., Bradshaw, P. T., Eng, S. M., Terry, M. B., Shen, J., Crew, K. D., Rössner, P. Jr., Teitelbaum, S. L., Neugut, A. I., Gammon, M.D.: (2014) Polymorphisms in DNA repair genes, recreational physical activity and breast cancer risk. Int. J. Cancer. 134(3): 654-663.

Průcha, M., Zazula, R., Herold, I., Dostál, M., Hyanek, T., Bellingan, G.: (2014) Presence of hypogammaglobulinemia in patients with severe sepsis, septic shock, and SIRS is associated with increased mortality. J. Infect. 68(3): 297-299.

Rössner, P., Jr, Rössnerová, A., Beskid, O., Tabashidze, N., Líbalová, H., Uhlířová, K., Topinka, J., Šrám, R.: (2014) Nonhomologous DNA end joining and chromosome aberrations in human embryonic lung fibroblasts treated with environmental pollutants. Mutat Res. (763-764): 28-38.

Sonnenschein-van der Voort, A. M., Arends, L. R., de Jongste, J. C., Annesi-Maesano, I., Arshad, S. H., Barros, H., Basterrechea, M., Bisgaard, H., Chatzi, L., Corpeleijn, E., Correia, S., Craig, L. C., Devereux, G., Dogaru, C., Dostál, M., Duchen, K., Eggesbø, M., van der Ent, C. K., Fantini, M. P., Forastiere, F., Frey, U., Gehring, U., Gori, D., van der Gugten, A. C., Hanke, W., Henderson, A. J., Heude, B., Iñiguez, C., Inskip, H. M., Keil, T., Kelleher, C. C., Kogevinas, M., Kreiner-Møller, E., Kuehni, C. E., Küpers, L. K., Lancz, K., Larsen, P. S., Lau, S., Ludvigsson, J., Mommers, M., Nybo Andersen, A. M., Palkovicova. L., Pike, K. C., Pizzi, C., Polanska, K., Porta, D., Richiardi, L., Roberts, G., Schmidt, A., Šrám, R., Sunyer, J., Thijs, C., Torrent, M., Viljoen, K., Wijga, A. H., Vrijheid, M., Jaddoe, V. W., Duijts, L.: (2014) Preterm birth, infant weight gain, and childhood asthma risk: A meta-analysis of 147,000 European children. J. Allergy Clin. Immunol. 133(5): 1317-1329.

Zablotskii, V., Lunov, O., Novotná, B., Churpita, O., Trošan, P., Holáň, V., Syková, E., Dejneka, A., Kubinová, Š.: (2014) Down-regulation of adipogenesis of mesenchymal stem cells by oscillating high-gradient magnetic fields and mechanical vibration.Appl. Phys. Lett. 105(10): 103702

White, A. J., Teitelbaum, S. L., Stellman, S. D., Beyea, J., Steck, S. E., Mordukhovich, I., McCarty, K. M., Ahn, J., Rössner, P., Jr, Santella, R. M., Gammon, M. D.: (2014) Indoor air pollution exposure from use of indoor stoves and fireplaces in association with breast cancer: a case-control study. Environ. Health. 13(1): 108.

 

2013

Barregård, L., Moller, P., Henriksen, T., Mistry, V., Koppen, G., Rössner, P. Jr., Šrám, R., Weimann, A., Poulsen, H., Nataf, R., Andreolli, R., Manini, P., Marczylo, T. H., Lam, P., Evans, M. D., Kasai, H., Kawai, K., Li, Y. S., Sakai, K., Singh, R., Teichert, F., Farmer, P., Rozalski, R., Gackowski, D., Siomek, A., Saez, G., Cerda, C., Broberg, K., Lund, C., Hossain, M., Haghdoost, S., Hu, C. W., Chao, M. R., Wu, K. Y., Senduran, N., Orhan, H., Smith, R. J., Santella, R., Su, Y., Cortez, C., Yeh, S., Olinski, R., Loft, S., Cooke, M.S.: (2012) Human and methodological sources of variability in the measurement of urinary 8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine. Antioxid. Redox Signal. 18(18): 2377-2391.

Bousquet, J. ... Šram, R. ... et al., (184 autorů): Pooling birth cohorts in allergy and asthma: European Union-funded initiatives - a MeDALL, CHICOS, ENRIECO, and GA²LEN joint paper. Int. Arch. Allergy. Immunol. 161(1): 1-10.

Dostál, M., Pastorková, A., Rychlik, S., Rychlikova, E., Švecová, V., Schallerová, E., Šrám, R.: (2013) Comparison of child morbidity in regions of Ostrava, Czech Republic, with different degrees of pollution: a retrospective cohort study. Environ. Health 12(1):74.

Fenech, M., Kirsch-Volders, M., Rössnerová, A., Šrám, R., Romm, H., Bolognes,i C., Ramakumar, A., Soussaline, F., Schunck, C., Elhajouji, A., Anwar, W., Bonassi, S.: (2013) HUMN project initiative and review of validation, quality control and prospects for further development of automated micronucleus assays using image cytometry systemsInt. J. Hyg. Environ. Health. 216(5): 541-552.

Ghosh, R., Topinka, J., Joad, J. P., Dostál, M., Šrám R., Hertz-Picciotto, I.: (2013) Air pollutants, genes and early childhood acute bronchitis. Mutat. Res.-Fundam. Mol. Mech. Mutagen. 749(1-2): 80-86.

Hyánková, L., Novotná, B.: (2013) Divergent selection for shape of growth curve in Japanese quail: 7. Effect of egg storage at high temperature on embryo development and hatchability. Br. Poult. Sci. 54(6): 695-703.

Larsen, P. S., Kamper-Jørgensen, M., Adamson, A., Barros, H., Bonde, J. P., Brescianini, S., Brophy, S., Casas, M., Devereux, G., Eggesbø, M., Fantini, M. P., Frey, U., Gehring, U., Grazuleviciene, R., Henriksen, T. B., Hertz-Picciotto, I., Heude, B., Hryhorczuk, D. O., Inskip, H., Jaddoe, V. W., Lawlor, D. A., Ludvigsson, J., Kelleher, C., Kiess, W., Koletzko, B., Kuehni, C. E., Kull, I., Kyhl, H. B., Magnus, P., Momas, I., Murray, D., Pekkanen, J., Polanska, K., Porta, D., Poulsen, G., Richiardi, L., Roeleveld, N., Skovgaard, A. M.,Šrám, R., Strandberg-Larsen, K., Thijs, C., Van Eijsden, M., Wright, J., Vrijheid, M., Andersen, A.M.: (2013) Pregnancy and birth cohort resources in europe: a large opportunity for aetiological child health research. Paediatr. Perinat. Epidemiol. 27(4): 393-414.

Pauk, N., Klimešová, S., Kara, J., Topinka, J., Labaj, J.: (2013) The relevance of monitoring of antibodies against the polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) and PAH-DNA adducts in serum in relation to lung cancer and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Neoplasma 60(2): 182-187.

Rössner, P. Jr., Mistry, V., Singh, R., Šrám, R., Cooke M. S.: (2013) Urinary 8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine values determined by a modified ELISA improves agreement with HPLC-MS/MS. Biochem. Biophys. Res. Commun. 440(4): 725-730.

Rössner, P. Jr., Mrhálková, A , Uhlířová, K., Špátová, M., Rössnerová, A., Líbalová, H., Schmuczerová, J., Milcová, A., Topinka. J., Šrám, R.: (2013) Nucleotide excision repair is not induced in human embryonic lung fibroblasts treated with environmental pollutants. PLoS One 8(7): e69197.

Rössner, P. Jr., Švecová,. V., Schmuczerová, J., Milcová, A., Tabashidze, N., Topinka, J., Pastorková, A., Šrám, R.: (2013) Analysis of biomarkers in a Czech population exposed to heavy air pollution. Part I. Bulky DNA adducts. Mutagenesis. 28(1): 89-95.

Rössner, P. Jr., Rössnerová, A., Špátová, M., Beskid, O., Uhlířová, K., Líbalová, H., Solanský, I., Topinka, J., Šrám, R.: (2013) Analysis of biomarkers in a Czech population exposed to heavy air pollution. Part II. Chromosomal aberrations and oxidative stress. Mutagenesis. 28(1): 97-106.

Rössnerová, A., Tulupová, E., Tabashidze, N., Schmuczerová, J., Dostál, M., Rössner, P. Jr., Gmuender, H., Šrám, R.: (2013) Factors affecting the 27K DNA methylation pattern in asthmatic and healthy children from locations with various environments.Mutat. Res.-Fundam. Mol. Mech. Mutagen. 741-742: 18-26.

Sedmíková, M., Petr, J., Dörflerová, A., Nevoral, J., Novotná, B., Krejčová, T., Chmelíková, E., Tůmová, L.: (2013) Inhibition of c-Jun N-terminal kinase (JNK) suppresses porcine oocyte ageing in vitro. Czech J. Anim. Sci., 58(12): 535-545.

Slama, R., Bottagisi, S., Solanský, I., Lepeule, J., Giorgis-Allemans, L., Šrám, R.: (2013) Short-term impact of atmospheric pollution on fecundability. Epidemiology. 24(6): 871-879.

Šmerdová, L., Neca, J., Svobodová, J., Topinka, J., Schmuczerová, J., Kozubík, A., Machala, M., Vondrácek, J.: (2013) Inflammatory mediators accelerate metabolism of benzo[a]pyrene in rat alveolar type II cells: the role of enhanced cytochrome P450 1B1 expression. Toxicology. 314: 30-38.

Šrám, R., Binková, B., Dostál, M., Merkerová-Dostalová, M., Líbalová, H., Milcová, A., Rössner, P. Jr., Rössnerová, A., Schmuczerová, J., Švecová, V., Topinka, J., Votavová, H.: (2013) Health impact of air pollution to children. Int. J. Hyg. Environ. Health. 216(5): 533-540.

Švecová, V., Topinka, J., Solanský, I., Rössner, P. Jr., Šrám, R.: (2013) Personal exposure to carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons in the Czech Republic. J. Expos. Sci. Environ. Epidemiol. 23(4): 350-355.

Topinka, J., Milcová, A., Schmuczerová, J., Krouzek, J., Hovorka, J.: (2013) Ultrafine particles are not major carriers of carcinogenic PAHs and their genotoxicity in size-segregated aerosols. Mutat. Res. Genet. Toxicol. Environ. Mutagen. 754(1-2): 1-6..

Yauk, C. L., Bishop, J., Dearfield, K. L., Douglas, G. R., Hales, B. F., Luijten, M., O´Brien, J. M., Robaire, B., Šrám, R., van Bethem, J., Wade, M. G., White, P. A. Marchetti, F.: (2013) The development of adverse outcome pathways for mutagenic effects for the organization for economic co-operation and development. Environ. Mol. Mutagen. 54(2): 79-81.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Univerzita Palackého v Olomouci

Technická univerzita v Liberci

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

Univerzita Karlova v Praze

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Brno

 


The National Institute of Occupational Health, Norway

Norwegian Institute for Air Research, Norway

Karolinska Institutet, Sweden

Institute of Occupational Medicine, Scotland

University of Manchester, UK

Flemish Institute for Technological Research, Belgium

University of Oslo, Norway

King’s College London, UK

Florida International University, MI, USA