Oddělení biomateriálů a biofyzikálních metod

Oddělení biomateriálů a biofyzikálních metod

Oddělení biomateriálů a biofyzikálních metod

 

Vedoucí: PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D.

E-mail: sarka.k@biomed.cas.cz
Tel.: +420 241 062 635

 

Oddělení je zaměřeno na výzkum kmenových buněk a biomateriálů pro regeneraci a rekonstrukci tkání a studium jejich funkčnosti na biologických modelech. V rámci spolupráce s Fyzikálním ústavem AV ČR se oddělení zabývá komplexním výzkumem a vývojem fyzikálních metod pro využití v biomedicínských aplikacích.

Výzkum probíhá v těchto hlavních oblastech:

  1. Studium terapeutického potenciálu mezenchymových kmenových buněk z různých zdrojů (kostní dřeň, tuková tkáň, pupečník) a jejich sekretomů in vitro a in vivo na modelu poškozené míchy.
  2. Vývoj technologie kultivace a kryokonzervace kmenových buněk pro klinické využití.
  3. Vývoj a výzkum hydrogelů na bázi extracelulární matrix a hodnocení jejich terapeutického potenciálu v regeneraci poškozené nervové tkáně
  4. Výzkum v oblasti technologie nízkoteplotního plazmatu a jeho interakcí s živými organismy. Preklinické a klinické testování vyvinutého zařízení v hojení ran.
  5. Studium vlivu magnetických sil na buněčných kulturách a optimalizace magneto-mechanických systémů pro kontrolované doručování kmenových buněk v modelu míšního poranění

 

Foto_oddeleni_s

Zástupce vedoucího oddělení:
Ing. Irena Vacková, CSc.
E-mail: irena.vackova@biomed.cas.cz
Tel.: +420 241 062 635

Vědečtí pracovníci:
Doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc.
Ing. Čestmír Čejka, Ph.D.
Ing. Milada Chudíčková, Ph.D.
PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D.
Mgr. Yuri Petrenko, Ph.D.
Ing. Irena Vacková, CSc.

Postgraduální studenti:
Mgr. Jana Dubišová
Mgr. Klára Hahnová
Mgr. Noelia Martinez Varea
Ing. Karel Výborný
Mgr. Kristýna Závišková

Techničtí pracovníci:
Linda Fedorowiczová
Jana Herlová
RNDr. Lucie Svobodová, Ph.D.
Mgr. Lenka Uherková, Ph.D.

Významný výsledek v roce 2015

 

Systém efektivního magnetického transportu kmenových buněk do oblasti míšního poranění

V této studii jsme navrhli magnetický systém k cílenému transportu kmenových buněk značených superparamagnetickými nanočásticemi oxidu železa (SPION) do oblasti míšního poškození. Histologická analýza prokázala korelaci distribuce buněk nalezených v oblasti míšní léze s teoretickou modelací rozložení magnetických sil působících na transplantované buňky. Výsledky ukazují, že s využitím navrženého neinvazivního magnetického systému lze rychle a cílené dosáhnout potřebné koncentrace kmenových buněk v oblasti léze.

 

 

Obr. Neinvazivní magnetický systém, kterým lze rychle a cílené

dosáhnout potřebné koncentrace kmenových buněk v oblasti léze.

 

 

 

Spolupracující subjekt: Fyzikální ústav AV ČR

Publikace: 

Tukmachev D, Lunov O, Zablotskii V, Dejneka A, Babic M, Sykova E, Kubinova S. An effective strategy of magnetic stem cell delivery for spinal cord injury therapy. Nanoscale. 2015;7(9):3954-8. IF 7.39

 

Významné výsledky v roce 2014

 

1. Charakterizace lidských stromálních buněk tukové tkáně diabetických pacientů s kritickou ischemií distálních končetin

Studie srovnává vlastnosti kmenových buněk izolovaných z tukové tkáně (ASC) diabetických pacientů s kritickou ischemií distálních končetin s ASC nediabetických jedinců. Průtoková cytometrie potvrdila mezenchymální fenotyp diabetických ASC, nicméně 40% vzorků vykazovalo vysoký podíl fibroblast-pozitivních buněk, který nepřímo koreloval s expresí CD105. U diabetických ASC došlo k poklesu osteogenní diferenciace, exprese VEGFA a chemokinového receptoru CXCR4 u fibroblast-pozitivních buněk. Tyto faktory mohou mít vliv na účinnost autologní buněčné terapie u diabetiků. 

 

Diferenciace stromálních buněk tukové tkáně izolovaných z diabetických (DM) a nediabetických pacientů (non-DM). (A, B) adipogenní; (C, D) osteogenní; (E, F) chondrogenní diferenciace; (G, H) exprese genů charakterizujících adipogenezi (LPL, PPARG) a osteogenezi (RUNX2, ALPL). Měřítko: 50 um. * P <0.05

 

 

Spolupráce: IKEM

 

Publikace: 

Kočí Z, Turnovcová K, Dubský M, Baranovičová L, Holáň V, Chudíčková M, Syková E, Kubinová S. Characterization of human adipose tissue-derived stromal cells isolated from diabetic patient's distal limbs with critical ischemia.Cell Biochem Funct. 2014 ;32(7):597-604. IF 2.13.

 

 

Významné výsledky v roce 2013

 

1. Vývoj biomodifikovaných PHEMA hydrogelů s orientovanou porozitou pro přemostění léze po míšním poranění

Ve spolupráci s ÚMCH AVČR bylo vyvinuto několik typů biomodifikovaných hydrogelů na bázi poly(2-hydroxyethyl methakrylátu) (PHEMA) pro implantaci do poškozené míchy. Aby bylo možné využít PHEMA scaffold jako nosič kmenových buněk, byly úspěšně zavedeny bioaktivní povrchové modifikace PHEMA hydrogelů pomocí kovalentní imobilizace cholesterolu, peptidové sekvence SIKVAV a fibronektinu. Mechanické vlastnosti a porozita těchto hydrogelů byly optimalizovány tak, aby byla zachována kompatibilita scaffoldu s okolní tkání a současně aby bylo umožněno funkční přemostění léze. Vybrané hydrogely s orientovanou porozitou a povrchovou modifikací SIKVAV byly dále hodnoceny v kombinaci s kmenovými buňkami in vivo po implantaci do míšní hemisekce. Orientovaná porozita hydrogelů stimulovala vrůstání axonů a dalších tkáňových struktur do implantátu, nicméně pro funkční přemostění míšního poškození je nutné zapojit další terapeutické přístupy (růstovné faktory, rehabilitace, aj.).

 

Spolupráce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR

 

2. Vývoj biologických scaffoldů z decelularizované matrix 

Ve spolupráci s McGowan Institute for Regenerative medicine v Pittsburghu jsou připravovány degradabilní hydrogely na bázi decelularizované extracelulární matrix, jejichž terapeutický potenciál je ověřován in vitro na buněčných kulturách a in vivo na modelech poškozené míšní tkáně

 

 

Obr. (A) Fibroblasty kultivované na hydrogelu připraveném z decelularizované matrix. (B) Podélný řez míchy potkana s hydrogelem implantovaným do míšní léze. (C) Vrůstání neuronálních výběžků a (D) cév do implantovaného hydrogelu. Měřítko: (A) 50µm, (B) 500 µm, (C, D) 100 µm.

 

 

Spolupráce: McGowan Institute for Regenerative medicine, Pittsburgh 

Publikace: 

Kubinová, Š., Horák, D., Hejčl, A., Plichta, Z., Kotek, J., Proks, V., Forostyak, S., Syková, E. SIKVAV-modified highly superporous PHEMA scaffolds with oriented pores for spinal cord injury repair. J. Tissue Eng. Regen. Med. 2013 Feb 11. doi: 10.1002/term.1694., in press. IF 2.826

Užitný vzor: 2013-28192: Atmosférický zdroj plazmatu, zejména pro využití v medicínských bioaplikacích, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

GAČR: 17-03765S. Parakrinní efekt sekretomu mezenchymových kmenových buněk a jeho modifikace v léčbě míšního poranění. 2017-2019.

 

MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419, Centrum rekonstrukčních neurověd, NEURORECON. 2016-2022 www.iem.cas.cz/...

 

GAČR: GA15-01396S Vývoj tkáňově specifických biologických scaffoldů pro rekonstrukci poškozené nervové tkáně. Období řešení projektu: 2015-2017.

 

MŠMT: NPU I, LO1309 Buněčná terapie a tkáňové náhrady. Období řešení projektu: 2014-2019.

 

TAČR: TAČR Alfa: TA04010449 Nízkoteplotní plazma v medicíně. Období řešení projektu: 2014-2017.

 

MPO TRIO: FV10081 Nízkoteplotní plazma v humánní medicíně. Období řešení projektu: 2016-2020.

 

MŠMT: Český národní uzel Evropské infrastruktury pro translační medicínu, EATRIS-CZ, LM2015064, 2016-2019, www.umtm.cz/eatris

2017

Čejka, Č., Kössl, J., Heřmánková, B., Holáň, V., Čejková, J.: (2017) Molecular Hydrogen Effectively Heals Alkali-Injured Cornea via Suppression of Oxidative Stress. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 8906027.

Chudičková, M., Brůža, P., Zajícová, A., Trošan, P., Svobodová, L., Javorková, E., Kubinová, Š., Holáň, V.: (2017) Targeted neural differentiation of murine mesenchymal stem cells by a protocol simulating the inflammatory site of neural injury. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. 11(5): 1588-1597.

Kočí, Z., Výborný, K., Dubišová, J., Vacková, I., Jäger, A., Lunov, O., Jiráková, K., Kubinová, Š.: (2017) Extracellular Matrix Hydrogel Derived from Human Umbilical Cord as a Scaffold for Neural Tissue Repair and Its Comparison with Extracellular Matrix from Porcine Tissues. Tissue Engineering part C- Methods. 23(6): 333-345.

Kubinová, Š., Závišková, K., Uherková, L., Zablotskyy, V., Churpita, O., Lunov, O., Dejneka, A.: (2017) Non-thermal air plasma promotes the healing of acute skin wounds in rats. Scientific Reports. 7: 45183.

Kubinová, Š.: (2017) Extracellular matrix based biomaterials for central nervous system tissue repair: the benefits and drawbacks. Neural Regeneration Research. 12 (9): 1430-1432.

Lunov, O., Zablotskyy, V., Churpita, O., Lunova, M., Jirsa, M., Dejneka, A., Kubinová, Š.: (2017) Chemically different non-thermal plasmas target distinct cell death pathways. Scientific Reports. 7: 600.

Lunova, M., Prokhorov, A., Jirsa, M., Hof, M., Olžyńska, A., Jurkiewicz, P., Kubinová, Š., Lunov, O., Dejneka, A.: (2017) Nanoparticle core stability and surface functionalization drive the mTOR signaling pathway in hepatocellular cell lines. Scientific Reports. 7(1): 16049.

Macková, H., Plichta, Z., Hlídková, H., Sedláček, O., Konefal, R., Sadakbayeva, Z., Dušková-Smrčková, M., Horák, D., Kubinová, Š.: (2017) Reductively Degradable Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) Hydrogels with Oriented Porosity for Tissue Engineering Applications. ACS Applied Materials and Interfaces. 9 (12): 10544-10553.

Machová-Urdzíková, L., Růžička, J., Kárová, K., Kloudová, A., Svobodová, B., Anubhav, A., Dubišová, J., Schmidt, M., Kubinová, Š., Jhanwar Uniyal, M., Jendelová, P.: (2017) A green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate enhances neuroregeneration after spinal cord injury by altering levels of inflammatory cytokines. Neuropharmacology. 126: 213-223.

Petrenko, Y., Syková, E., Kubinová, Š.: (2017) The therapeutic potential of three-dimensional multipotent mesenchymal stromal cell spheroids. Stem Cell Research & Therapy. 8: 94.

Petrenko, Y.A., Petrenko, A.Y., Martin.I, Wendt, D.: (2017) Perfusion bioreactor-based cryopreservation of 3D human mesenchymal stromal cell tissue grafts. Cryobiology. 76: 150-153.

Rogulska, O., Petrenko, Y., Petrenko, A.: (2017) DMSO-free cryopreservation of adipose-derived mesenchymal stromal cells: expansion medium affects post-thaw survival. Cytotechnology. 69(2):265-276.

Růžička, J., Machová Urdziková, L., Gillick, J., Amemori, T., Romayuk, N., Kárová, K., Závišková, K., Dubišová, J., Kubinová, Š., Murali, R., Syková, E., Jhanwar-Uniyal, M., Jendelová, P.: (2017) A Comparative Study of Three Different Types of Stem Cells for Treatment of Rat Spinal Cord Injury. Cell Transplantation. 26(4): 585-603.

Růžička, J., Machová Urdziková, L., Svobodová, B., Amin, A.G., Kárová, K., Dubišová, J., Závišková, K., Kubinová, Š., Schmidt,M., Jhanwar-Uniyal, M., Jendelová, P.: (2017) Combined therapy of Curcumin and Epigallocatechin gallate in an experimental model of spinal cord injury in rats. Neural Regeneration Research. IN PRESS

Uzhytchak, M., Lynnyk, A., Zablotskii, V., Dempsey, N.M., Dias, A. L., Bonfim, M., Lunova, M., Jirsa,M., Kubinová, Š., Lunov, O., Dejneka, A.: (2017) The use of pulsed magnetic fields to increase the uptake of iron oxide nanoparticles by living cells. Applied Physics Letters. 111: 243703.

 

Články v odborném recenzovaném periodiku bez IF:

Kubinová, Š., Závišková, K., Lunov, O., Churpita, O., Zablotskyy, V. A., Dejneka, A.:(2016) Nízkoteplotní plazma v hojení ran. Kazuistiky v diabetologii. 1: 20-23.

 

2016

Čejka, Č., Čejková, J., Trošan, P., Zajícová, A., Syková, E., Holáň, V.: (2016) Transfer of mesenchymal stem cells and cyclosporine A on alkali-injured rabbit cornea using nanofiber scaffolds strongly reduces corneal neovascularization and scar formation. Histol. Histopath.,969-980.

Čejková, J., Čejka, Č., Trošan, P., Zajícová, A., Syková, E., Holáň, V.: (2016) Treatment of alkali-injured cornea by cyclosporine A-loaded electrospun nanofibers - An alternative mode of therapy. Exp. Eye Res., 147:128-37.

Forostyak, O., Butenko, O., Anděrová, M., Forostyak, S., Syková, E., Verkhratsky, A., Dayanithi, G.: (2016) Specific profiles of ion channels and ionotropic receptors define adipose- and bone marrow derived stromal cells. Stem Cell Res., 16(3): 622-634.

Forostyak, O., Forostyak, S., Kortus, Š., Syková, E., Verkhratsky, A., Dayanithi, G.: (2016) Physiology of Ca(2+) signalling in stem cells of different origins and differentiation stages. Cell Calcium, 59(2-3): 57-66.

Herynek, V., Turnovcová, K., Veverka, P., Dědourková, T., Žvátora, P., Jendelová, P., Gálisová, A., Kosinová, L., Jiráková, K., Syková, E.: (2016) Using ferromagnetic nanoparticles with low Curie temperature for magnetic resonance imaging-guided thermoablation. Int. J. Nanomed., 11: 3801-3811.

Chudičková, M., Brůža, P., Zajícová, A., Trošan, P., Svobodová, L., Javorková, E., Kubinová, Š., Holáň, V.: (2015) Targeted neural differentiation of murine mesenchymal stem cells by a protocol simulating the inflammatory site of neural injury. J. Tissue Eng. Regen. Med., IN PRESS

Jelínek, M., Bačáková, L., Remsa, J., Kocourek, T., Mikšovský, J., Písařík, P.,Vandrovcová, M., Filová, E.,Kubinová, Š.: (2016) Hybrid Laser Technology for Creation of Doped Biomedical Layers. Journal of Materials Science and Chemical Engineering. 4 (1) 98-104.

Jendelová, P., Kubinová, Š., Sandvig, I., Erceg, S., Sandvig, A., Syková, E.: (2016) Current developments in cell - and biomaterial-based approaches for stroke repair. Expert Opin Biol Ther., 16(1): 43-56.

Jiráková, K., Šeneklová, M., Jirak, D., Turnovcová, K., Vosmanská, M., Babič, M., Horák, D., Veverka, P., Jendelová, P.: (2016) The effect of magnetic nanoparticles on neuronal differentiation of iPS-derived neural precursors Int J Nanomedicine, 6: 6267-6281.

Kaman, O., Dědourková, T., Koktan, J., Kuličková, J., Maryško, M., Veverka, P., Havelek, R., Královec, K., Turnovcová, K., Jendelová, P., Schröfel, A., Svoboda, L.: (2016) Silica-coated manganite and Mn-based ferrite nanoparticles: a comparative study focused on cytotoxicity. J. Nanopart. Res., 18 (4): 100.

Kortus, Š., Srinivasan, C., Forostyak, O., Ueta, Y., Syková, E., Chvátal, A., Zápotocký, M., Verkhratsky, A., Dayanithi, G.: (2016) Physiology of spontaneous [Ca2+]i oscillations in the isolated vasopressin and oxytocin neurones of the rat supraoptic nucleus. Cell Calcium., 59(6): 280-288.

Kortus, Š., Srinivasan, C., Forostyak, O., Zápotocký, M., Ueta, Y., Syková, E., Chvátal, A., Verkhratsky, A., Dayanithi, G.: (2016) Sodium-calcium exchanger and R-type Ca2+ channels mediate spontaneous [Ca2+]i oscillations in magnocellular neurones of the rat supraoptic nucleus. Cell Calcium., 59(6): 289-298.

Lukovic, D., Diez Lloret, A., Stojkovic, P., Rodríguez-Martínez, D., Perez Arago, M.A., Rodriguez-Jimenez F.J., González-Rodríguez, P., López-Barneo, J., Syková, E., Jendelová, P., Kostic, J., Moreno-Manzano, V., Stojkovic,M., Shomi S Bhattacharya, S.S, Erceg S.: (2016) Highly efficient neural conversion of human pluripotent stem cells in adherent and animal-free conditions. Stem Cells Transl. Med., IN PRESS

Lukovic, D., Moreno-Manzano, V., Rodriguez-Jimenez, F.J., Vilches, A., Syková,E., Jendelová, P.,Stojkovic, M., Erceg S.: (2016) hiPSC Disease Modeling of Rare Hereditary Cerebellar Ataxias: Opportunities and Future Challenge. Neuroscientist ,IN PRESS

Lunov, O., Zablotskii, V., Churpita, O., Jaeger, A., Polívka, L ., Syková, E., Terebová, N., Kulikov, A., Kubinová, Š., Dejneka, A.: (2016) Towards the understanding of non-thermal air plasma action: effects on bacteria and fibroblasts. RSC Adv., 6(30) 25286-25292.

Lunov, O., Zablotskii, V., Churpita, O., Jäger, A., Polívka, L., Syková, E., Dejneka, A., Kubinová, Š.: (2016) The interplay between biological and physical scenarios of bacterial death induced by non-thermal plasma. Biomaterials., 82: 71-83.

Lunova, M., Zablotskii, V., Dempsey, N.M., Devillers, T., Jirsa, M., Syková, E., Kubinová, Š., Lunov, O., Dejneka, A.: (2016) Modulation of collective cell behaviour by geometrical constraints. Integr. Biol., 8(11): 1099-1110.

Macková, H., Plichta, Z., Proks, V., Kotelnikov, I., Kučka, J., Hlídková, H., Horák, D., Kubinová, Š, Jiráková, K.: (2016) RGDS- and SIKVAVS-Modified Superporous Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) Scaffolds for Tissue Engineering Applications. Macromol. Biosci., IN PRESS.

Machová Urdzíková, L., Kárová, K., Růžička, J., Kloudová, A., Shannon, C., Dubišová, J., Murali, R., Kubinová, Š., Syková, E., Jhanwar-Uniyal, M., Jendelová, P.: (2016) The Anti-Inflammatory Compound Curcumin Enhances Locomotor and Sensory Recovery after Spinal Cord Injury in Rats by Immunomodulation. Int. J. Mol. Sci., 17(1).

Novotná, B., Turnovcová, K., Veverka, P., Rössner, P. Jr., Bagryantsevá, Y., Herynek, V., Zvatora, P., Vosmanská, M., Klementová, M., Syková, E., Jendelová, P.: (2016) The impact of silica encapsulated cobalt zinc ferrite nanoparticles on DNA, lipids and proteins of rat bone marrow mesenchymal stem cells. Nanotoxicology, 10(6): 662-670.

Růžička, J., Kulijewicz-Nawrot, M., Rodrigez-Arellano, J.J., Jendelová,P., Syková, E.: (2016) Mesenchymal Stem Cells Preserve Working Memory in the 3xTg-AD Mouse Model of Alzheimer's Disease. Int. J. Mol. Sci., 17(2): 152.

Růžička, J., Machová Urdziková, L., Gillick, J., Amemori, T., Romayuk, N., Kárová, K., Závišková, K., Dubišová, J., Kubinová, Š., Murali, R., Syková, E., Jhanwar-Uniyal, M., Jendelová, P.: (2016) A comparative study of three different types of stem cells for treatment of rat spinal cord injury. Cell Transplant., IN PRESS

Syková, E., Rychmach, P., Drahorádová, I., Konrádová, Š., Růžičková, K., Voříšek, I., Forostyak, S., Homola, A., Bojar, M.: (2016) Transplantation of mesenchymal stromal cells in patients with amyotrophic lateral sclerosis: Results of Phase I/IIa clinical trial. Cell Transplant., IN PRESS

Školoudik, L., Chrobok, V., Kalfert, D., Koči, Z., Syková, E., Chumak, T., Popelář, J., Syka. J., Laco, J., Dědková, J., Dayanithi, G., Filip, S.: (2016) Human multipotent mesenchymal stromal cells in the treatment of postoperative temporal bone defect: an animal model. Cell Transplant., 25(7): 1405-1414.

Šponer, P., Filip, S., Kučera, T., Brtková, J., Urban,K., Palička, V., Kočí, Z., Syka, M., Bezrouk, A., Syková, E.: (2016) Utilizing Autologous Multipotent Mesenchymal Stromal Cells and -Tricalcium Phosphate Scaffold in Human Bone Defects: A Prospective, Controlled Feasibility Trial. Biomed Res. Int., 2076061.

Tukmachev, D., Forostyak, S., Kočí, Z., Závišková, K., Vacková, I., Výborný, K., Sandvig, I., Sandvig, A., Medberry, C.J., Badylak, S.F., Syková, E., Kubinová, Š.: (2016) Injectable Extracellular Matrix Hydrogels as Scaffolds for Spinal Cord Injury Repair. Tissue Eng., 22(3-4): 306-317.

Voříšek, I., Syka, M., Vargová, L.: (2016) Brain Diffusivity and Structural Changes in the R6/2 Mouse Model of Huntington Disease. J. Neurosci. Res., IN PRESS.

Zablotskii, V., Lunov, O., Kubinová, Š., Polyaková, T., Syková, E., Dejneka, A.: (2016) Effects of high-gradient magnetic fields on living cell machinery. J. Phys. D-Appl. Phys., 49: 493003.

 

Články v odborném recenzovaném periodiku bez IF:

Kubinová Š. New trends in spinalcordtissueengineering. FutureNeurol. 2015; 10 (2):129-145.

Kubinová Š, Drahošová M, Bezděk D, Churpita O, Musil R, Hanzálek T, Soldánová M, Berka P, Dejneka A. Nízkoteplotní plazma ve veterinární medicíně: Kazuistiky. Veterinární lékař. 2016; 14(2):69-75.

Vacková I, Kubinová Š. Stem cell conditioned medium for cell-free therapies. Československá fyziologie. 2016; 65(1):25-31.

 

2015

Amemori, T., Jendelová, P., Růžička, J., Urdziková, L.M., Syková, E.: (2015) Alzheimer's Disease: Mechanism and Approach to Cell Therapy. Int J Mol Sci. 16(11): 26417-26451.

Amemori, T., Růžička, J., Romanyuk, N., Jhanwar-Uniyal, M., Syková, E., Jendelová, P.: (2015) Comparison of intraspinal and intrathecal implantation of induced pluripotent stem cell-derived neural precursors for the treatment of spinal cord injury in rats. Stem Cell Res Ther. 6(1): 257.

Babič, M., Schmiedtová, M., Poledne, R., Herynek V., Horák D.: (2015) In vivo monitoring of rat macrophages labeled with poly(l-lysine)-iron oxide nanoparticles. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 103(6): 1141-1148.

Forostyak, O., Romanyuk, N., Verkhratsky, A., Syková, E., Dayanithi G.: (2015) Plasticity of calcium signaling cascades in human embryonic stem cell-derived neural precursors. Stem Cells Dev., 22(10): 1506-1521.

Havlas, V., Kotaška, J., Koníček, P., Trč, T., Konrádová, Š., Kočí, Z., Syková, E.: (2015) Use of cultured human autologous bone marrow stem cells in repair of a rotator cuff tear: preliminary results of a safety study. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 82(3): 229-234.

Hejtčl, A., Jendelová, P., Sameš, M., Syková, E.: (2015) Experimental Treatment of Spinal Cord Injuries. Česká A Slovenska neurologie a neurochirurgie 78(4): 377-392.

Jelínek, M., Kocourek, T., Zemek, J., Mikšovský, J., Kubinová, Š., Remsa, J., Kopeček, J., Jurek, K.: (2015) Chromium-doped DLC for implants prepared by laser-magnetron deposition. Mater. Sci. Eng. C-Mater. Biol. Appl. 46: 381-386.

Klíma, K., Vaněček, V., Kohout, A., Jiroušek, O., Foltán, R., Stulík, J., Machoň, V., Pavlíková, G., Jendelová, P., Syková, E., Šedý, J.: (2015) Stem cells regenerative properties on new rat spinal fusion model. Physiol. Res. 64(1): 119-128.

Kubinová, Š., Horák, D., Hejčl, A., Plichta, Z., Kotek, J., Proks, V., Forostyak, S., Syková, E.: (2015) SIKVAV-modified highly superporous PHEMA scaffolds with oriented pores for spinal cord injury repair. J Tissue Eng Regen Med. 9(11): 1298-1309.

Kwiecien, J. M., Jarosz, B., Machová-Urdziková, L., Rola, R., Dabrowski, W.: (2015) Subdural infusion of dexamethasone inhibits leukomyelitis after acute spinal cord injury in a rat model. Folia Neuropathol., 64(1): 41-45.

Lukovic, D., Moreno-Manzano, V., Lopez-Mocholi, E., Rodriguez-Jiménez, F.J., Jendelová, P., Syková, E., Oria, M., Stojkovic, M., Erceg, S.: (2015) Complete rat spinal cord transection as a faithful model of spinal cord injury for translational cell transplantation. Sci Rep., 5: 19640.

Lukovic, D., Stojkovic, M., Moreno-Manzano, V., Jendelová, P., Syková, E., Bhattacharya, S. S., Erceg S.: (2015) Reactive astrocytes and stem cells in spinal cord injury: good guys or bad guys?Stem Cells. 33(4) :1036-1041.

Lunov, O., Churpita, O., Zablotskii, V., Deyneka, I.G., Meshkovskii, I.K., Jäger, A., Syková, E., Kubinová,Š., Dejneka, A.: (2015) Non-thermal plasma mills bacteria: Scanning electron microscopy observations. Applied Physics Letters. 106 (5) : 053703.

Raha-Chowdhury, R., Raha, A.A., Forostyak, S., Zhao, J.W., Stott, S.R., Bomford, A.: (2015) Expression and cellular localization of hepcidin mRNA and protein in normal rat brain. BMC Neurosci., 16: 24.

Romanyuk, N., Amemori, T., Turnovcová, K., Procházka, P., Onteniente, B., Syková, E., Jendelová, P.: (2015) Beneficial effect of human induced pluripotent stem cell-derived neural precursors in spinal cord injury repair.Cell Transplant.24(9): 1781-1797.

Syka, M., Keller, J., Klempíř, J., Rulseh, A.M., Roth, J., Jech, R., Vořišek, I., Vymazal, J.: (2015) Correlation between relaxometry and diffusion tensor imaging in the globus pallidus of Huntington's disease patients. PLoS One., 10(3): e0118907.

Tukmachev, D., Lunov, O., Zablotskii, V., Dejneka, A., Babič, M., Syková, E., Kubinová, Š.: (2015) An effective strategy of magnetic stem cell delivery for spinal cord injury therapy. Nanoscale.7(9): 3954-3958.


2014

Machová-Urdziková L, Růžička J, LaBagnara M, Kárová K, Kubinová Š, Jiráková K, Murali R, Syková E, Jhanwar-Uniyal M, Jendelová P. Humanmesenchymal stem cellsmodulateinflammatorycytokinesafterspinalcordinjury in rat. Int J Mol Sci. 2014; 15(7):11275-93. IF 2.862

Zablotskii V, Lunov O, Novotná B, Churpita O, Trošan P, Holáň V, Syková E, Dejneka A, Kubinová Š. Down-regulationofadipogenesisofmesenchymal stem cells by oscillatinghighgradientmagneticfields and mechanicalvibration. ApplPhysLett. 2014; 105, 103702. IF 3.302

Kočí Z, Turnovcová K, Dubský M, Baranovičová L, Holáň V, Chudíčková M, Syková E, Kubinová S. Characterizationofhumanadiposetissue-derivedstromalcellsisolatedfromdiabeticpatient'sdistallimbswithcriticalischemia. Cell BiochemFunct. 2014;32(7):597-604. IF 2.005

Lunov O, Zablotskii V, Churpita O, Chanova E, Sykova E, Dejneka A, Kubinova S, Cell deathinduced by ozone and various non-thermalplasmas: therapeuticperspectives and limitations, SciRep. 2014;4 : 7129. IF 5.578

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni