Pokročilé zobrazování živých tkání

Pokročilé zobrazování živých tkání

OPPK_Praha_EU-01

Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha & EU Investujeme do Vaší budoucnosti

 

Operační program: OPPK (Operační program Praha Konkurenceschopnost)
Prioritní osa: 16.3 - Inovace a podnikání
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
Číslo výzvy: 11
Číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/21527
Doba trvání projektu: 1. leden 2014 – 30. září 2014
Schválená výše investičních způsobilých výdajů: 16 600 000,00 Kč

Projektový tým:
• Bc. Ján Říha, manažer projektu
• Ing. Jiří Peroutka, finanční manažer
• RNDr. Jan Malínský, Ph.D., odborný garant

Cílem projektu je zřízení Laboratoře pokročilého zobrazování živých tkání a její vybavení technologií tvořenou:
• vzpřímeným konfokálním mikroskopem s možností bezprostředního pozorování ve vodném médiu
• rychlým monochromátorem pro multifrekvenční excitaci fluorescence

Pořízení výše uvedené technologie je předpokladem udržení konkurenceschopnosti ÚEM AV ČR a spolupracujících subjektů na mezinárodní úrovni, ale i šance ÚEM AV ČR na získání nových grantových projektů z národních i mezinárodních zdrojů.
Účelem pořízení nové technologie je umožnit ÚEM AV ČR udržet technologickou vybavenost na úrovni srovnatelné s obdobnými vědeckými institucemi ve světě a založit nové specializované pracoviště zaměřené na výzkum vybraných aspektů incidence a průběhu neurodegenerativních onemocnění (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, cévní mozkové příhody) a posttraumatických stavů a s nimi souvisejících komplikací (míšní a mozková poranění, posttraumatický edém, epilepsie) prostřednictvím pokročilých zobrazovacích metod.
V letech 2010–2011 byla v ÚEM AV ČR testována proveditelnost experimentů plánovaných v rámci běžících výzkumných projektů na stávajícím invertovaném konfokálním mikroskopu. Výsledek testů byl jednoznačný: uspořádání s invertovaným mikroskopem je pro plánovaná měření na tkáňových řezech s proměnným složením média naprosto nevhodné. Experimenty byly odloženy jako momentálně neproveditelné.

Tisková zpráva

   Stav Realizace

V současné době probíhá až do 30. září 2019 tzv. období udržitelnosti projektu. V období udržitelnosti jsou pořízené technologie nadále využívány k projektům základního výzkumu příjemce, nemohou být využívány komerčním způsobem, musí zůstat v majetku příjemce a pojištěny. Současně musí ÚEM i nadále plnit závazné monitorovací ukazatele produkce publikaci a vytvoření a udržení nových pracovních míst, ke kterým se zavázal, jakož i naplňovat pravidla publicity programu OPPK. O plnění projektu v době udržitelnosti se podává řídícímu orgánu každoročně monitorovací zpráva.

 

29. 9. 2014

Tisková zpráva k ukončení projektu

Oba pořízené přístroje, mikroskop i monochromátor, byly dodány v srpnu 2014.

Oznámení o opakované veřejné zakázce bylo zveřejněno na portálu OPPK v pátek 2. 5. 2014. Otevírání obálek se konalo v úterý 24. 6. 2014 ve 13.00 hod. v budově ÚEM AV ČR. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka předložená společností Carl Zeiss spol. s r.o. Kupní smlouva byla podepsána 21.7.2014.

Ve druhé části musela být veřejná zakázka zrušena, neboť zadavatel neobdržel více než jednu nabídku. Bylo tedy nezbytné druhou část veřejné zakázky opakovat.

Otevírání obálek se konalo v pondělí 14. 4. 2014 ve 13.00 hod. v budově ÚEM AV ČR. V první části byla vybrána nejvýhodnější nabídka předložená společností Olympus Czech Group, s.r.o. Kupní smlouva byla podepsána 19. 5. 2014.

 

24. 2. 2014

Tisková zpráva k zahájení projektu

Oznámení o veřejné zakázce bylo zveřejněno na portálu OPPK v pátek 21.2.2014.

V průběhu ledna a února 2014 byla vypracována zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodání potřebných technologií, tj. konfokálního mikroskopu a monochromátoru. Veřejná zakázka byla rozdělena do 2 částí. Zadávací dokumentace byla dostupná na webovém portálu OPPK, nebo ve Věstníku veřejných zakázek.