Výzkumné projekty

Výzkumné projekty

Název
Název anglicky
Akronym
Poskytovatel
Číslo
Doba řešení
Hlavní řešitel
Odkaz
Komercializace výstupů VaV
Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Commercialization of Research Outputs of the Institute of Experimental Medicine AS CR
 
TAČR
TG01010135
2014-2019
Ing. Jan Prokšík
Český národní uzel Evropské infrastruktury pro translační medicínu
Czech National Node of European Infrastructure in Translational Medicine
EATRIS-CZ
MŠMT
LM2015064
2016-2017
PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. (ÚEM je další příjemce, hlavní příjemce je Univerzita Palackého v Olomouci)
Centrum rekonstrukčních neurověd
Centre of Reconstructive Neuroscience
NEURORECON
MŠMT
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419
2016-2022
Prof. Dr. James Fawcett, Ph.D.,
doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV)
Biotechnology and Biomedicine Centre of the Academy of Sciences and Charles University in Vestec (BIOCEV)
 
OP VaVpI Prioritní osa 1– Evropská centra excelence
CZ.1.05/ 1.1.00/02.0109
2016-2020
ÚEM AV ČR je partnerem projektu
BIOCEV - od základního k aplikovanému výzkumu (BIOCEV-FAR)
BIOCEV: from Fundamental to Applied Research
BIOCEV-FAR
MŠMT - NPU II
LQ1604
2016-2020
ÚEM AV ČR je partnerem projektu
Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad
Research Centre of Cell therapy and Tissue Repair
VCBTTN
MHMP - OPPK
CZ.2.16/3.1.00/24006
2011-2013
PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D.
Výzkumné centrum genomiky a proteomiky
Research Centre for Genomics and Proteomics
 
MHMP - OPPK
CZ.2.16/3.1.00/21528
2014
RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.
Pokročilé zobrazování živých tkání
Advanced Bioimaging of Living Tissues
 
MHMP - OPPK
CZ.2.16/3.1.00/21527
2014
doc. RNDr. Jan Malinský, Ph.D.
Systém k měření genotoxicity nanočástic
The System for Measuring Genotoxicity of Nanoparticles
 
MHMP - OPPK
CZ.2.16/3.1.00/24507
2015
Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.
Buněčná terapie a tkáňové náhrady
Cell Therapy and Tissue Repair
BTTN
MŠMT – NPU I
LO1310
2014-2019
PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D.
 
Nízkoteplotní plazma v medicíně
Low temperature plasma in medicine
 
TAČR
TA04010449
2014-2017
PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. (spoluřešitel) hlavní příjemce Foton, s.r.o.
 
Nízkoteplotní plazma pro humánní medicínu
Low temperature plasma for human medicine
 
MPO
TRIO FV10081
2016-2020
PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. (spoluřešitel) hlavní příjemce Foton, s.r.o.
 
Biomateriály a kmenové buňky v léčbě iktu a míšního poranění
Biomaterials and stem cells in the treatment of stroke and spinal cord injury
 
MŠMT/ Finanční mechanismy EHP/Norsko
7F14057
2014-2017
doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
Inovativní metody monitorování toxicity dieselových emisí v reálném městském provozu
Innovative Methods of Monitoring of Diesel Engine Exhaust Toxicity in Real Urban Traffic
MEDETOX
European Community, LIFE+, LIFE10
ENV/CZ/651
2011-2016
Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.
 
Development of sensor-based Citizens’ Observatory Community for improving quality of life in cities
CITI-SENSE
FP7 EU project
FP7/ENV-2012-308524-2
2012-2016
MUDr. Radim J. Šrám, DrSc.
 
A common European approach to the regulatory testing of Manufactured Nanomaterials
NANoREG
FP7 EU project
NMP-LA-2013-310584
2012-2016
Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.
Toxické účinky nanomateriálů jako funkce jejich struktury a fyzikálně chemických vlastností
Toxic effects of nanomaterials as a function of their structure and physicochemical properties
NANOSTOX
MŠMT
COST.CZ LD 14002
2013-2016
Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.
 
 
Modelling of toxicity of nanomaterials
MODENA/EU COST Action
 
TD1204
2013-2016
Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.
Genomika a proteomika při studiu mechanismů biologických účinků vyráběných nanočástic
Genomics and proteomics in the study of mechanisms of the biological effects of manufactured nanoparticles
NANOGEN
MŠMT – NPU I
LO1508
2015-2020
RNDr. Pavel Rössner, Jr. PhD.
 
Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
Nanomaterials and Nanotechnologies for Environment Protection and Sustainable Future
NanoEnviCz
MŠMT
LM2015073
2016-2019
Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.
Dobudování a upgrade výzkumné infrastruktury “Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost”
 
ProNanoEnviCz
MŠMT
 
2016-2019
Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.
 
Centrum vývoje originálních léčiv
Centre of Development of Original Drugs
CVOL
TAČR
TE01020028
2012-2019
Dr. Z. Havlas, ÚOCHB AV ČR
spoluřešitel: Dr. Z. Zídek, ÚEM AV ČR
 
 
Targeting challenges of active ageing: innovative integrated strategies for the healing of age-related hearing loss
TARGEAR
EU projekt FP7-PEOPLE-2013-IAPP
 
2014-2017
Prof. Isabel Varela-Nieto, Španělsko, spoluřešitel prof. J. Syka
 
Genetické a funkční determinanty nádorů tlustého střeva a konečníku a východiska k individualizované terapii
Genetic and functional determinants of colorectal tumors; outcomes for individualized therapy
SUSCEPTCOST
MŠMT
LD14050
2014-2017
MUDr. Pavel Vodička CSc.